Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2014-2020 – szkolenie specjalistyczne

Cel szkolenia: Uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu aspektów finansowo-księgowych projektów UE 2014-2020

Korzyści: uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak prowadzić wyodrębnioną księgowość projektu, kto i jak powinien opisywać dokumenty księgowe, jak ewidencjonować środki trwałe powstałe/ulepszone w projekcie, co robić w przypadku zwrotów, pomyłek, jak powinna być prowadzona współpraca na linii księgowość – finanse projektu, jak zachować trwałość projektu, jak przygotować projekt do kontroli od strony finansowej, jak rozliczyć korygować wydatki, jak bronić kwalifikowalności wydatków, jak postępować z VAT w projektach.
Program szkolenia:
Godz. 9.15-9.30 Rejestracja uczestników
Godz. 9.30-11.00

 • Wyodrębniona księgowość w prawie unijnym
 • Konsekwencje braku wyodrębnienia księgowego wydatków projektowych
 • Specyfika księgowania wydatków projektowych w samorządach
 • Przykłady prawidłowych zapisów w Polityce rachunkowości
 • Uspójnienie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji księgowej z wymogami projektu, wytycznymi i instrukcjami IP/IZ
 • Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ( lub decyzji) a ich księgowanie i rozliczanie w SL2014
 • Warunki przeksięgowań
 • Przebieg kontroli księgowej dokumentacji
 • Najczęściej popełniane błędy w księgowości projektowej.

Godz. 10.30-10.45 Przerwa na kawę
Godz. 10.45-12.30
 • Wydatki niekwalifikowane jak i kiedy skorygować księgowo
 • Faktury korygujące we wnioskach o płatność
 • Zwroty i korekty we wniosku o płatność w SL2014
 • Specyfika zwrotów w projektach pup
 • Prawidłowe dokumentowanie wydatków projektowych – opisy, kto kiedy ich dokonuje
 • Karta rozliczenia wydatków we wniosku o płatność w SL2014
 • Wymogi archiwizacji dokumentacji projektowej a przepisy dotyczące instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji w jednostkach finansów publicznych

Godz.12.30-13.00 Przerwa na lunch
Godz.13.00-14.30
 • Prawidłowe rozliczanie umów- zlecenia oraz dokumentacja z tym związana – omówienie na przykładach
 • Kwalifikowanie, rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń w projektach
 • Kary umowne w projektach i ich ujmowanie księgowe oraz finansowe – różne przypadki
 • VAT w projektach
 • Jak księgować VAT niekwalifikowalny lub częściowo niekwalifikowalny
 • Zamykanie finansowe projektu, kontrole w okresie trwałości, w tym kontrole VAT
 • Zwroty w okresie trwałości
 • Najważniejsze zapisy wytycznych w zakresie nieprawidłowości
 • Planowane zmiany w perspektywie finansowej 2021-27.

Sesja: Pytania i odpowiedzi
Koszt uczestnictwa od osoby:
420,00 zł +23% VAT*
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych


Cena obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.
Godziny zajęć: 9.30 - 14.30
Miejsce zajęć: centrum miasta - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia.
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co