Zmiany w podatku PIT w 2022 r. (szkolenie online)

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji na temat zmian w podatku dochodowego od osób fizycznych.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi wprowadzonymi i procedowanymi zmianami przepisów prawa podatkowego, które wejdą w życie w 2022 roku.
Uczestnicy dowiedzą się jaki wpływ na ich bieżącą pracę będą miały zmiany w przepisach podatkowych. Docelowo w ramach szkolenia nastąpi podsumowanie zmian oraz zasad rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Adresaci: Pracownicy działów kadr i płac zajmujący się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników oraz zleceniobiorców (Płatnicy), pracownicy służb księgowych i finansowych, osoby stosujące w bieżącej pracy prawo podatkowe. Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę, jak i dla bardziej doświadczonych osób, które dzięki szkoleniu będą mogły zaktualizować już posiadaną wiedzę.
1. Zmiany w podatku PIT wprowadzone w „Polskim Ładzie” od 2022 r.
a) Koszty uzyskania przychodów oraz kwota wolna od podatku obowiązująca w 2021 r. i po zmianach od 2022 r:
 koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy,
 koszty uzyskania przychodu osób wykonujących działalność osobiście (w tym: umowy zlecenia, pełnienie funkcji społecznych i obywatelskich),
 koszty uzyskania przychodów w przypadku wypłacania prawach autorskich i praw majątkowych (w tym: limity oraz stanowisko MF w sprawie praw autorskich),
 nowa kwota wolna od podatku – zasady stosowania i rozliczania,
b) Nowe progi podatkowe,
c) Składki ZUS i składka zdrowotna po zmianach,
d) Ulgi podatkowe w tym: rehabilitacyjna, na dzieci, ulga na powrót, zatrudnienie „innowacyjnych pracowników” oraz inne,
e) Nielegalnie zatrudnianie pracowników a konsekwencje podatkowe,
f) Rozliczanie wspólne małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci,
g) Inne zmiany.

2. Praca zdalna a podatek dochodowy w tym koszty uzyskania przychodu, zwrot kosztów, ekwiwalent za media oraz inne rozliczenia – obowiązki pracodawcy
3. Przychody opodatkowane i zwolnione - wybrane zagadnienia:

a) Przychód ze stosunku pracy, a przychód z innych źródeł w tym:
 świadczenia pieniężne i rzeczowe,
 świadczenia częściowo odpłatne,
 świadczenia nieodpłatne w tym środki ochrony w związku z covid-19,
b) Należności zwolnione z opodatkowania – warunki i zasady stosowania zwolnień i ich limity kwotowe przewidzianych ustawą PIT art. 21 ustawy, w tym:
 świadczenia z ZFŚS,
 świadczenia wynikające z przepisów BHP,
 podróże służbowe,
 dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracownika,
 stypendia,
 świadczenia rodzinne, zasiłki porodowe, zasiłki pogrzebowe,
 odprawy, odszkodowania, ugody itp..
 dofinasowanie żłobków i przedszkoli.
4. Rozliczenie roczne za 2021 r.
5. Panel dyskusyjny.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 09-12-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 09-12-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co