1. Rachunkowość budżetowa wg najnowszych zmian
 2. Rachunkowość budżetowa od podstaw
 3. System finansów publicznych
 4. Sprawozdawczość budżetowa
 5. Budżet zadaniowy
 6. Ujednolicenie księgowań budżetu zadaniowego
 7. Ewidencja księgowa budżetu zadaniowego
 8. Nowa ustawa o finansach publicznych
 9. Zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 10. Zamówienia publiczne
 11. Bilans jednostek samorządu terytorialnego JST
 12. System finansów publicznych
 13. Przygotowanie oraz zamkniecie ksiąg rachunkowych za dany rok
 14. Zasady prowadzenia rachunkowości w 2014 roku, praktyczne aspekty dotyczące zamknięcia roku Urzędu Pracy, rozliczenie Funduszu Pracy i windykacja
 15. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych
 16. Zasady gospodarowania i księgowania środków europejskich z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziła Ustawa o Finansach Publicznych oraz rozporządzenia wykonawcze
 17. Przygotowanie do likwidacji rachunku dochodów własnych
 18. Wydatki strukturalne – zasady ich ewidencji oraz sporządzanie sprawozdania Rb-WS
 19. Dochody i wydatki oraz ich ewidencja w jednostkach budżetowych
 20. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
 21. Zasady sporządzania inwentaryzacji rocznej
 22. Podstawy rachunkowości i finansów publicznych dla osób zajmujących się obsługą funduszy strukturalnych. Analiza finansowa i ekonomiczna projektów
 23. Rachunkowość finansowa – sprawozdania finansowe w ramach POKL
 24. Kontrola wyodrębnionej ewidencji   księgowej w projektach współfinansowanych z EFS w ramach PO KL
 25. Kwalifikowalność wydatków w PO KL
 26. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 27. Kwalifikowalność wydatków w POIiŚ
 28. Rozliczanie projektów w ramach POKL
 29. Ewidencja księgowa, zasady zarządzania i rozliczania (sprawozdawczość) projektów unijnych
 30. Rachunkowość projektów
 31. Rachunkowość i kontrola środków unijnych w jednostce sektora finansów publicznych
 32. Zasady księgowania środków pomocowych UE i prefinansowania w JSFP
 33. Zasady rozliczania finansowego projektów w ramach PO KL
 34. Kontrola i audyt funduszy strukturalnych
 35. Omówienie systemu audytu oraz głównych ryzyk w  projektach unijnych
 36.  Audyt zewnętrzny projektów realizowany w ramach funduszy strukturalnych
 37. Kontrola i audyt projektów finansowanych ze środków unijnych przez fundusze unijne
 38. System przepływów finansowych w PO KL
 39. Zasady rozliczania finansowego projektów w ramach Działań komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez WUP  (Priorytet VI, Działanie 8.1)
 40. Praktyczne zasady kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 41. Kodeks postępowania administracyjnego
 42. Prawo budowlanie
 43. Instrukcja kancelaryjna
 44. Wieloletnia Prognoza Finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
 1. Metody wyceny spółek kapitałowych
 2. Wycena instrumentów pochodnych
 3. Analiza sprawozdań finansowych (z wykorzystaniem arkusza Excel)
 4. Zarządzanie ryzykiem walutowym w firmie
 5. Analiza projektów inwestycyjnych
 6. Controlling w firmie- zarządzanie kosztami i rentownością
 7. Finanse dla niefinansistów
 1. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w 2014 roku (VAT)
 2. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług w 2014 roku (VAT) w branży wodociągowo – kanalizacyjnej
 3. Podatek VAT w obrocie międzynarodowym
 4. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2014 roku (PDOP) w branży wodociągowo – kanalizacyjnej
 5. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2014 roku (PDOP)
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 7. Podatek dochodowy odroczony
 8. Podatek akcyzowy w  od zielonej energii i biogazu w 2013 r. w branży wodociągowo – kanalizacyjnej – zasady opodatkowania akcyzą biogazu w obecnym systemie prawnym
 9. Faktura VAT w 2014 r. w branży wodociągowej i energetycznej – istotne zmiany dotyczące tematyki faktur i nowych zasad fakturowania
 10. Faktura VAT- prawa i obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji zasady rozliczania i wystawiania faktur z uwzględnieniem zmian podatkowych
 11.  Sporządzanie wniosku taryfowego dla wody
 12. Akcyza od węgla i koksu 2014
 13. Prawo celne w praktyce 2014
 14. Prawo budowlane
 15. Kontrakt budowlany oparty na Warunkach Kontraktowych FIDIC realizowany w Polsce
 16. Podatek od nieruchomości
 17. Amortyzacja i opodatkowanie budowli sieciowych
 18. Analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 19. Podatek u źródła- zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych
 20. Sponsoring, reprezentacja i reklama oraz sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe
 21. Delegacje służbowe problemy ewidencyjno – podatkowe w 2014
 22. Ceny transferowe – praktyczne aspekty przygotowania dokumentacji
 23. Umowy leasingu w prawie podatkowym i bilansowym
 24. Ordynacja podatkowa dla księgowych
 25. Kontrola skarbowa- praktyczne aspekty
 1. Kodeks Spółek Handlowych po nowelizacji
 2. Likwidacja i upadłość spółek handlowych – praktyczne aspekty rozwiązania i likwidacji spółek prawa handlowego w kontekście przeprowadzenia likwidacji spółki w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Prawa upadłościowego i naprawczego
 3. Przekształcenia spółek – praktyczne zagadnienia związane z przekształceniem przedsiębiorców
 4. Prawo pracy- zmiany na 2014 rok
 5. Czas pracy i urlopy wypoczynkowe 2014/2015
 6. Ochrona danych osobowych w praktyce
 7. Aktualne problemy ochrony danych osobowych
 8. Prawo autorskie i prawa pokrewne
 9. Postępowanie administracyjne – praktyka stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 10. Zasady postępowania skargowo – wnioskowego w procedurze administracyjnej
 11. Egzekucja wierzytelności- praktyka i zmiany
 12. Windykacja należności- sposoby zabezpieczenia przed niewypłacalnością kontrahentów (zabezpieczenie wykonania umów, czynności windykacyjne
 13. Windykacja w branży wodociągowej i energetycznej
 14. Służebności przesyłu
 15. Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych
 16. Błąd i omyłka w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 17. Najistotniejsze problemy dotyczące upadłości spółki publicznej, upadłości transgranicznej oraz upadłości konsumenta
 18. Prawidłowe stosowanie procedur administracyjnych w procesie budowlanym
 19. Umowy w procesach budowlanych, inwestycyjnych – od zawarcia poprzez wykonywanie, rozliczenie i egzekwowanie odpowiedzialności odszkodowawczej za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie
 20. Prawo upadłościowe i naprawcze
 21. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz podatek od nieruchomości wraz ze służebnością przesyłu dla branży elektroenergetycznej i wodociągowo – kanalizacyjnej – nowy stan prawny na 2014 r., nowa klasyfikacja środków trwałych,  najnowsze orzecznictwo na przykładach
 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF) od podstaw
 2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR/MSSF) dla zaawansowanych
 3. Zmiany w MSSF/MSR
 4. Akcja bilans
 5. MSSF/MSR dla sektora paliwowo- energetycznego
 6. Zamknięcie roku w branży energetycznej i ciepłowniczej
 7. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF
 8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg ZUoR
 9. Sprawozdawczość finansowa spółek publicznych
 10. Inwentaryzacja roczna
 11. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze spółek publicznych
 12. Amerykańskie Standardy Rachunkowości US GAAP- praktyczne zagadnienia
 13. MSSF 7- zmiany w prezentacji instrumentów finansowych
 14. Analiza sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSR/MSSF
 15. Cash flow- rachunek przepływów pieniężnych w praktyce
 16. Różnice kursowe w rachunkowości i prawie podatkowym
 17. Transakcje w walutach obcych