Project Description

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie nowych zadań nałożonych na organy właściwe gmin i miast ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, a także zasad prowadzenia prawidłowej rachunkowości budżetowej w zakresie programu 500+ oraz funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych zadań realizowanych przez jednostki pomocy społecznej w świetle zasad nadrzędnych rachunkowości obowiązujących w roku 2019, zasad wynikających z informacji w zakresie funduszu alimentacyjnego opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, a także zasad wynikających z komunikatu Ministra Finansów z 11 lutego 2019 roku i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości.

Na szkoleniu omówione zostaną również zasady prowadzenia księgowości budżetowej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej po centralizacji rozliczeń podatku VAT i problemy z błędnie wystawianymi fakturami VAT zwolniony w zakresie zadań OPS niepodlegających pod VAT. Wszystkie omawiane wzory księgowań będą dotyczyć jednostek pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadanie. Dla wyjaśnienia wzajemnych powiązań OPS z budżetem jednostki samorządu terytorialnego dodatkowo omówione zostaną odpowiednie równoległe księgowania w księgach urzędu i w księgach organu finansowego ( budżetu). Pozwoli to uzgodnić księgowość OPS z księgowością JST i zastosować w praktyce przepisy ustawy o rachunkowości szczególnie w zakresie wyceny aktywów i pasywów.

Szkolenie dla: głównych księgowych i księgowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej  oraz kadry kierowniczej DPS, OPS, PCPR, ROPS, a także dla skarbników, głównych księgowych urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich.

 1. Nowe zasady programu „Rodzina 500 plus” – omówienie obowiązujących od 1 lipca 2019 roku zmian wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
 2. Ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na każde dziecko – wniosek i likwidacja obowiązku rozstrzygania o prawie do świadczenia w drodze decyzji, informacja o przyznaniu świadczenia jako dokument księgowy, świadczenia nienależnie pobrane, nowy okres świadczeniowy, nowe koszty obsługi, okresy przejściowe.
 3. Podstawowe definicje wynikające z ustawy o rachunkowości i z ustawy o finansach publicznych – dochody a przychody, wydatki a koszty, rozliczenia międzyokresowe na koniec miesiąca i na przełomie roku w OPS oraz ich księgowanie na podstawie dokumentów księgowych (źródłowych).
 4. Zasady księgowania zadań zleconych według Ministerstwa Finansów – odpowiedź na pytanie w zakresie funduszu alimentacyjnego opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i komunikat Ministra Finansów z 11 lutego 2019 roku ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości: likwidacja księgowania części należnej BP w zakresie zadań zleconych 221/225, księgowanie decyzji na koncie 640.
 5. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej jednostek pomocy społecznej wynikające z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2019 – polityka rachunkowości zadań zleconych oraz ich rozliczanie w księgach organu budżetowego na koncie 222 i koncie 224.
 6. Zasady prawidłowej księgowości dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych oraz przychodów i kosztów w ramach zadań własnych i zadań zleconych w roku 2019 – problem związany z księgowaniem świadczeń metodą „pod listą wypłat” bez użycia konta 640 a nierzetelność danych wykazywanych w sprawozdawczości za rok 2018.
 7. VAT w jednostkach pomocy społecznej realizujących zadania organu władzy publicznej – działalność gospodarcza a czynność organu władzy publicznej do których nie należy wystawiać faktur VAT.
 8. Księgowanie zaangażowania i zobowiązań w zakresie świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w zakresie świadczeń rodzinnych w roku 2019 – zaangażowanie a konto 640, w tym w nowych okresach świadczeniowych programu 500+.
 9. Księgowanie wypłaty świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, księgowanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, księgowanie świadczeń rodzinnych w roku 2019 – rozrachunki z osobą lub podmiotem uprawnionym do świadczenia lub dodatku, termin wypłaty, świadczenie rzeczowe, opłacanie usług, świadczenie niepodjęte, wpłata świadczenia niepodjętego, wstrzymanie wypłaty świadczenia, wygaśniecie świadczenia niepodjętego i wzory ich dekretacji.
 10. Księgowanie rozrachunków z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w księgach jednostki realizującej zadanie oraz w księgach organu finansowego w roku 2019 – przypis należności głównej i należnych odsetek, potrącenie świadczenia wychowawczego z świadczeniami rodzinnymi (i na odwrót) i zasiłkami dla opiekunów, potrącenia z świadczeń bieżących, odpis aktualizujący należność wątpliwą, przedawnienie należności, umorzenie należności, wygaśnięcie świadczenia nienależnie pobranego, ustalenie zobowiązań wobec budżetu wojewody i budżetu państwa z tytułu odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych w tym roku i z lat minionych oraz wzory ich dekretacji.
 11. Księgowanie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie „centralizacji” rozliczeń podatku VAT – wzory księgowań inwestycji, zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów obrotowych i zasady korekty ceny nabycia i kosztu wytworzenia w przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego odlicza VAT.
 12. VAT a sprawozdanie RB-27S i RB-28S – netto czy brutto.
 13. Zadania zlecone a sprawozdanie RB-27S i Rb-27ZZ i problemy z klasyfikacją budżetową oraz ze sprawozdaniem jednostki bezpośrednio realizującej zadanie i sprawozdaniem organu budżetowego gminy lub miasta – zastosowanie paragrafów 235 i 236.
 14. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania budżetowego i sprawozdania finansowego z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinnego.
 15. Odpowiedzi na pytania.

Kraków, 30 maja 2019 r.
Katowice, 31 maja 2019 r.
Łódź, 3 czerwiec 2019 r.
Bydgoszcz, 4 czerwca 2019 r.
Szczecin, 5 czerwiec 2019 r.
Poznań, 6 czerwiec 2019 r.
Wrocław, 7 czerwiec 2019 r.
Białystok, 12 czerwca 2019 r.
Olsztyn, 13 czerwca 2019 r.
Gdańsk, 14 czerwca 2019 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby 450zł netto +23% VAT
 • dwóch lub więcej osób z jednej firmy 420 zł/os netto +23% VAT

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Płatności  prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ALIOR BANK S.A.

52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

 

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00 – 15.00

Miejsce zajęć: centrum miast – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936