Project Description

I Podstawy prawne  rachunkowości budżetowej

1. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – brak niezbędnych instrukcji   regulujących gospodarkę finansową
–  co prawidłowo powinna zawierać polityka rachunkowości?

2. Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji księgowej
– ewidencja operacji gospodarczej w urządzeniach księgowych jednostki – kontach księgowych,
– zasada podwójnego zapisu w księgach rachunkowych – stała równowaga majątku i źródeł jego pochodzenia.

3. Dowody księgowe – jakie cechy dowodu księgowego, rodzaje dowodów księgowych, odpowiednie dekretacje

II Wydatki budżetowe – pojęcie,  ewidencja klasyfikacja i plany finansowe

1.Wydatki budżetowe:
– pojęcie wydatków budżetowych (wydatki a koszty) zasada kasowa i zasada memoriałowa (różnice pomiędzy  zasadą  kasową  a  zasadą  memoriałową),
– etapy ewidencji kosztów i wydatków w księgach rachunkowych jednostki – plan, zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek,
– kwalifikowanie wydatków do właściwych klasyfikacji wydatków budżetowej,
–  podstawowe grupy wydatków,
–  wydatek budżetowy a koszt  różnice pomiędzy  zasadą  kasową  a  zasadą  memoriałową,
–  nieprawidłowości w kwalifikowaniu wydatków do właściwych paragrafów klasyfikacji – paragrafy 3020,4210, 4240, 4270, 4300, 4430, 6050, 6060.
–  wznowienie wydatków (korekta kosztów)- księgowanie – dokumentacja.
–  zasady występowania kont:  751, 761, 770, 771, 400 – amortyzacja.
–  podstawa prawna udzielania zaliczek pracownikom oraz na zadania zlecone.
–  nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kont: 201, 310, 640;
–  nieprawidłowości w zakresie finansowania inwestycji, zakupów inwestycyjnych i remontów  oraz ulepszenia.
– Jak zaksięgować przyjętą inwestycję na koncie 011 finansowaną z różnych źródeł?

2. Zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków – jak jednostka prawidłowo powinna angażować wydatki aby nie dopuścić do przekroczenia planu finansowego:
– ewidencja, rozliczanie,

3. Zaangażowanie wydatków budżetowych – pojęcie zaangażowania prawnego i zaangażowania księgowego –  konta księgowe ewidencji pozabilansowej 998 i 999.

4. Przeterminowane faktury – jak  prawidłowo należy postępować?

5.  Nieprawidłowości w zakresie organizacji i przeprowadzania inwentaryzacji  – odpowiedzialność  poszczególnych osób.

6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej wydatków w interpretacjach i różnych wyjaśnieniach

(przykłady)

III  Ewidencja dochodów budżetowych w jednostce budżetowej

1. Dochody budżetowe, (przychody a dochody)
– pojęcie – przypisane i nieprzypisane,  podział wg rodzaju   i zasady ich ewidencji na kontach
– przykłady należności przypisanych i ich ewidencja pomocnicza
– ujmowanie ewidencji dochodów budżetowych na różnych kontach zespołu “7”  (obowiązują konto 720, 750 i 760 – jak postępować?)
– błędne korekty na koncie “221” i “720”(storno – techniczny zapis ujemny). Funkcja konta “245” – wpływy do wyjaśnienia.
– Jak księgować w dochodach fakturę wystawioną w XII z terminem zapłaty w styczniu?

3. Nieprawidłowe ustalanie wysokości dochodów budżetowych.

4. Zasady zwrotu nadpłat w dochodach budżetowych – dokumentacja.

5. Niezbędne procedury oceny stopnia prawdopodobieństwa pozyskania należności budżetowych to:
– ustalenie i odpisanie należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych
– ustalenie i odpisanie należności wątpliwych

6. Jakie obowiązują zasady dotyczące dokonywania i ujmowania w księgach rachunkowych jednostek budżetowych odpisów aktualizujących należności?
–  jak prawidłowo powinno funkcjonować  konto  290  „Odpisy aktualizujące należności”.

7. Odstępstwa od zasady obowiązkowego dochodzenia należności budżetowych w jsfp.

8. Wyjaśnienia M.F. i inne  do wybranych paragrafów   dochodów budzących najwięcej problemów  związanych  z ich prawidłową i kwalifikacją (przykłady)

IV Podsumowanie, wolne wnioski i zapytania.

Łódź, 19 wrzesień 2019 r.

Warszawa, 20 wrzesień 2019 r.

Poznań, 23 wrzesień 2019 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa od osoby: 390,00 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  9.00- 14.00

Miejsce zajęć: centrum miasta – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936