Project Description

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad wykonywania budżetu i funkcjonowania od strony podatkowo-księgowej nowego obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności po likwidacji mechanizmu VAT odwrotne obciążenie, do towarów i usług objętych nowym załącznikiem nr 15 i nowymi obowiązującymi od 1 listopada 2019 roku zasadami wystawiania faktur VAT z dopiskiem “mechanizm podzielonej płatności”. Na szkoleniu omówione zostaną zasady gospodarki budżetowej oraz wymogi ustawy o finansach publicznych, które należy wdrożyć na kontach księgowych obsługujących rachunki budżetu i rachunki jednostek oraz konta VAT w zakresie nowego obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, z uwzględnieniem odmiennych rozwiązań szczególnych obowiązujących w państwowych jednostkach budżetowych od rozwiązań funkcjonujących w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną nowe obowiązki w zakresie składania elektronicznych deklaracji podatkowych i nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT przez jednostki budżetowe uznane za samodzielnych podatników VAT jak i jednostki objęte centralizacją rozliczeń w VAT, a także nowe przepisy wprowadzające indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu państwa. Omówiona zostanie również problematyka tzw. „Białej listy” VAT wraz z poszerzeniem wykazu o numery rachunków bankowych i konsekwencje związane z zapłatą na rachunek niezgłoszony do wykazu. Na szkoleniu omówione zostaną również nowe matryce stawek VAT zawarte w nowych załącznikach nr 3, 10, 12 oraz nowe zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) i ich wpływ na ograniczenie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych.

Szkolenie 1-dniowe dla: wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych oraz jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych.

 1. Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT a mechanizm podzielonej płatności VAT i jego funkcjonowanie w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT do 31 października 2019 roku.
 2. Likwidacja od 1 listopada 2019 mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go nowym obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności – wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy jest bezwzględnie obligatoryjny.
 3. Nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT i zakres jego zastosowania w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.
 4. Fakturowanie – nowy dopisek na fakturach VAT “mechanizm podzielonej płatności” a likwidacja dopisku ”odwrotne obciążenie” i sankcje za błędnie wystawione faktury.
 5. Nowe obowiązki w zakresie dokonywania zapłaty na konto VAT – zasady funkcjonowania konta VAT do podzielonej płatności a zasady funkcjonowania konta VAT do centralizacji rozliczeń w VAT.
 6. Zmiany ustawy Prawo bankowe i nowe możliwości gospodarowania środkami budżetowymi na koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności w zakresie rozliczeń PIT, CIT, ZUS i odsetek.
 7. Specyfika jednostek objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie rozliczeń na koncie VAT do centralizacji w VAT i koncie VAT do mechanizmu podzielonej płatności podatku PIT, CIT i składek ZUS w przypadku, gdy podatek VAT rozliczany jest na innym numerze NIP niż PIT, CIT, ZUS jednostki budżetowej jako pracodawcy i samorządowego zakładu budżetowego jako podatnika CIT.
 8. „Biała lista” VAT – zakres danych podatników i poszerzenie wykazu o numery rachunków rozliczeniowych związanych z działalnością gospodarczą, należyta staranność, konsekwencje zapłaty na rachunek jednostki niezgłoszony do wykazu.
 9. Problem kont dochodów i wydatków budżetu, rachunków dochodów własnych oświaty oraz innych rachunków bankowych niezgłoszonych do wykazu – czy otwierać konta w zakresie działalności gospodarczej i oddzielne w zakresie „władztwa publicznego”?
 10. Nowy Indywidualny rachunek podatkowy (IRP) do wpłat PIT, CIT, VAT, a także niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu państwa i jego funkcjonowanie w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 11. IRP i jego struktura – problem numeru NIP dla VAT i odmiennego numeru NIP dla wpłat PIT, CIT w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT.
 12. Nowy JPK VAT – nowe elektroniczne deklaracje podatkowe i ewidencje VAT.
 13. Deklaracja a ewidencja VAT – zakres danych ewidencji VAT w państwowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT w świetle nowe rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
 14. Nowe matryce stawek VAT zawarte w nowych załącznikach nr 3, nr 10, nr 12 ustawy VAT i termin ich obowiązywania.
 15. Nowe zasady wydawania wiążących informacji stawkowych (WIS) i ich wpływ na ograniczenie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych – kolejny nowy problem w zakresie tzw. „władztwa publicznego” niepodlegającego pod VAT .
 16. Schematy księgowań i zasady rzetelnej wyceny księgowej dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych, materiałów i wyposażenia, środków trwałych i inwestycji budżetowych z podatkiem VAT i MPP – wzory prawidłowej księgowości podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności.
 17. Podatek VAT i mechanizm podzielonej płatności w budżecie i w planach finansowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 18. Odpowiedzi na pytania – „władztwo publiczne” a działalność gospodarcza.

Warszawa, 23 wrzesień 2019 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa:

 • jednej osoby 490zł netto +23% VAT
 • dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450 zł/os netto +23% VAT

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Płatności  prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ALIOR BANK S.A.

52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

 

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00 – 15.00

Miejsce zajęć: centrum miast – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936