Project Description

Czynności przygotowawcze związane z zakończeniem roku budżetowego:
1. Analiza zdarzeń, bieżące kontrolowanie  terminów  wpływu dokumentacji finansowej do jednostki mając na uwadze obowiązujący plan wydatków oraz szczególne zwrócenie na:
a) zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie będą miały miejsce w danym roku
b) bieżące monitorowanie realizacji zobowiązań aby nie dopuścić do ich ewentualnego przeterminowania

2. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji ( terminy i zasady ).

3. Analiza i ewentualna korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Jak księgujemy koszty  i zobowiązania na przełomie roku budżetowego?

5. Rozliczenie ewentualnych zaliczek udzielonych pracownikom.

6. Naliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych zobowiązań jednostki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

7. Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków pod kątem prawidłowego ustalenia np. dochodów z mienia (czynsze, dzierżawy, sprzedaż majątku itp.) lub z tytułu świadczonych usług.

8. Zwrócenie uwagi na dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego w odniesieniu do:
a) ewidencji oraz weryfikacji należności i zobowiązań,
b) naliczenie odsetek  za zwłokę, (podstawy prawne i wyjaśnienia szczególne)
c) odstępstwa b od zasady obowiązkowego dochodzenia należności budżetowych.
d) naliczenia odpisów aktualizujących  wartości  należności ( jak prawidłowo powinno funkcjonować konto „290”)
e) zweryfikowanie zaangażowania wydatków itp.(analiza kont pozabilansowych 998 i 999)

9. Dokonanie wyliczenia i poprawnego ujęcia w księgach rachunkowych jednostki umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych lub według stawek określonych decyzją dysponenta części budżetowej lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego oraz zweryfikowanie stanu pozostałych środków trwałych i ich jednorazowego umorzenia.

10. Rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje (po uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną w zakresie inwestycji) i dokonanie przeksięgowań zakończonych zadań inwestycyjnych na właściwe konta, ewentualne rozliczenie inwestycji zaniechanych. (przykłady prawidłowych rozliczeń).

Inwentaryzacja roczna – cel i jej szczególna rola w  związku z zamknięciem roku:
1. Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki.

2. Metody( rodzaje, sposoby)przeprowadzania inwentaryzacji wg uor.

3. Inwentaryzacja drogą spisu z natury:
a) niezbędne prace organizacyjne przed spisem,
b) zespoły spisowe – zadania i ich odpowiedzialność,
c) zasady spisu majątku  oznaczonymi kodami kreskowymi,
d) prawidłowe rozliczenie spisu z natury.

4. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.

5. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów.

6. Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie ewentualnych różnic.
a) opracowanie prawidłowej  dokumentacji poinwentaryzacyjnej
b)  ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki

7. Nieprawidłowości w zakresie organizacji i rozliczania inwentaryzacji (odpowiedzialność poszczególnych osób) kwestionowane przez służby kontrolne.

8. Przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego.

9. Sporządzenie  zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, które stanowią podstawę prawidłowego sporządza rocznego  sprawozdania finansowego. (analiza prawidłowego ujęcia zdarzeń na poszczególnych kontach).

10. Wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie ich treści na inny komputerowy nośnik danych w następującym zakresie:

  • dzienniki za rok obrotowy,
  • księga główna za rok obrotowy,
  • księgi pomocnicze (np. środki trwałe, rozrachunki, rzeczowe składniki obrotowe),
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej na koniec roku obrotowego,
  • zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego.

11. Dyskusja  wolne wnioski i zapytania.

Łódź, 18 październik 2019 r.
Warszawa, 21 październik 2019 r.
Poznań, 25 październik 2019 r.  

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa od osoby: 390,00 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  9.00- 14.00

Miejsce zajęć: centrum miasta – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936