Project Description

 1. Polityka rachunkowości w świetle ustawy o rachunkowości.
  • określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
  • metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
  • sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
   • zakładowego planu kont,
   • wykazu ksiąg rachunkowych,
   • opisu systemu przetwarzania danych.
  • systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów
  • Zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny.
 2. Odpowiedzialność karna wg ustawy o rachunkowości.
 3. Dyscyplina finansów publicznych.
 4. Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic
 5. Umowa na roboty remontowe
  • omówienie podstawowych elementów
  • termin płatności
  • kary umowne
  • kompensata należności
 1. Opis faktur za roboty remontowe.
 2. Opis faktur unijnych.
 3. Elementy kontroli:
  • wstępna kontrola dokumentów
  • kontrola formalno-rachunkowa
  • kontrola merytoryczna
  • dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.
 1. Wzory pieczątek na dokumentach księgowych.
 2. Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?
 3. Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy
  • Moment ujęcia w księgach rachunkowych
  • Grupowanie dokumentów finansowych
 4. Ewidencja zapasów materiałów:
  • data przyjęcia do magazynu – przychód materiałów
  • rozchód z magazynu materiałów
  • odpowiedzialność magazyniera.
 1. Klasyfikacja budżetowa a interpretacje Ministerstwa Finansów – przykłady dla klasyfikacji budżetowej § 421, § 422, § 427, § 430.
 2. Zabezpieczenie gotówki na działania operacyjne – praktyczne rozwiązania do stosowania w jednostce
  • podstawa prawna udzielania zaliczek gotówkowych
  • pogotowie kasowe
 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział, a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania. – omówienie praktycznych aspektów podczas stosowania przy realizacji zadań.
 2. Panel dyskusyjny

Szczecin, 10 czerwiec 2019 r.

Koszt uczestnictwa od osoby: 390,00 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu  materiały, certyfikat, przerwy kawowe i obiad.

 

Płatności  prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ALIOR BANK S.A.  52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel.  22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer  22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936