Project Description

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych i finansowych to część działalności jednostek sektora finansów publicznych, w której powstaje najwięcej wątpliwości dotyczących zasad prawidłowego jej prowadzenia. Spowodowane jest to między innymi tym, że część z reguł  obowiązujących wynika z praktyki rachunkowości, a nie z uregulowań prawnych, jak również  tym,  że wiele problemów budzi w jednostkach prawidłowe stosowanie szczególnych zasad rachunkowości obowiązujących w sektorze publicznym.

Celem szkolenia jest więc zwrócenie uwagi na te zasady  z którymi  jsfp w trakcie praktycznego ich stosowania  napotykają na wątpliwości jak prawidłowo  należy je  stosować w  wybranych zagadnieniach.

1.  Podstawowa dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zbiór niezbędnych instrukcji   regulujących gospodarkę finansową
a) co powinna zawierać polityka rachunkowości?

2. Zakres obowiązków dotyczących  prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej, powierzanych  głównym księgowym / skarbnikom  oraz pozostałym pracownikom w ramach systemu kontroli finansowej w  tym m. in:
a) mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
b) obowiązkowe elementy dokumentu potwierdzającego przekazanie obowiązków głównemu księgowemu/skarbnikowi i pozostałym pracownikom

3. Wydatki budżetowe – pojęcie, ewidencja klasyfikacja i plany finansowe
a) podstawowe grupy wydatków
b) wydatek budżetowy a koszt różnice pomiędzy zasadą  kasową  a  zasadą  memoriałową
c) system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych

4. Zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków – jak jednostka prawidłowo powinna angażować wydatki aby nie dopuścić do przekroczenia planu finansowego:
a) ewidencja, rozliczanie,
b) dyscyplina finansów publicznych

5. Zaangażowanie wydatków budżetowych w sprawozdaniach budżetowych

6. Przeterminowane faktury – jak  prawidłowo należy postępować

7. Zasady ponoszenia odpowiedzialności przez pracowników za szkodę wyrządzoną jednostce

8. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej   wydatków  w interpretacjach i wyjaśnieniach

9. Dochody budżetowe, (przychody a dochody)
a) pojęcie – przypisane i nieprzypisane, podział wg rodzaju   i zasady ich ewidencji na kontach
b) przykłady należności przypisanych i ich ewidencja pomocnicza

10. Niezbędne procedury oceny stopnia prawdopodobieństwa pozyskania należności budżetowych to:

  • ustalenie i odpisanie należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych
  • ustalenie i odpisanie należności wątpliwych
  • ustalenie i odpisanie należności wątpliwych metodą identyfikacji poszczególnych należności  bądź metodą szacowanej kwoty odpisu ogólnego

11. Jakie obowiązują zasady dotyczące dokonywania i ujmowania w księgach rachunkowych jednostek budżetowych odpisów aktualizujących należności?

12. Uwarunkowania, jakie muszą być spełnione przy dokonywaniu odpisów aktualizujących wartość należności

13. Niezbędne procedury oceny stopnia prawdopodobieństwa pozyskania należności budżetowych

14. Odstępstwa od zasady obowiązkowego dochodzenia należności budżetowych w jsfp

15. Wyjaśnienia M.F. i inne do wybranych paragrafów dochodów budzących najwięcej problemów  związanych  z ich prawidłową i kwalifikacją

16. Zasady ewidencji na kontach kompensat należności i zobowiązań.

17. Zasygnalizowanie  zasad rachunkowości w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych  i prawnych oraz pozostałych środków w tym miedzy innymi:
a) wyjaśnienia Krajowych Standardów Rachunkowości „Środki trwałe”.
b) zwiększenie wartości początkowej środka trwałego na skutek jego ulepszenia
c) podział rodzajowy, zasady klasyfikowania oraz amortyzacji i umarzania.
d) różnice między ulepszeniem a remontem (praktyczne porady) klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 606
e) ewidencja nakładów inwestycyjnych , finansowanie i rozliczanie środków trwałych w budowie

18. Sposoby prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych

19. Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych (zasady amortyzacji i umarzania oraz  ewidencja  syntetyczna i analityczna)
a)  licencje na użytkowanie programów komputerowych (zasady ewidencji i klasyfikacji w wyjaśnieniach)
b) dokumentowanie likwidacji wartości niematerialnych i prawnych

20. Dopuszczalne uproszczenia w prowadzeniu prawidłowej ewidencji składników  aktywów trwałych  o niskiej wartości początkowej wynikające z uor

21. Zasady likwidacji majątku (niezbędne dokumenty i kto podejmuje decyzje itp.)

22.  Kto ponosi odpowiedzialność za składniki majątku w jsfp

23. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania

Poznań, 17 czerwca 2019 r.
Warszawa, 25 czerwca 2019 r.
Łódź, 28 czerwca 2019 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa od osoby: 390,00 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  9.00- 14.00

Miejsce zajęć: centrum miasta – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936