Project Description

Warsztaty dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi prawno-podatkowymi aspektami  prowadzenia działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Mają one umożliwić poznanie zasad dotyczących rozliczeń podatkowych na terenach SSE, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów jakie pojawiają się w życiu przedsiębiorców strefowych. Omówione zostaną rodzaje wydatków kwalifikowanych, uprawniających do korzystania ze zwolnienia podatkowego oraz zasady efektywnego wykorzystywania ulg,  monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję. Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego – dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania.  Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej w SSE na przykładach liczbowych. Dodatkowo omówione zostaną kwestie związane ze zmianami w przepisach podatkowych i przepisach ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w związku z ostatnimi nowelizacjami ustawy o SSE, CIT i PIT w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy posiadają Zezwolenia na prowadzanie działalności na terenie SSE oraz wprowadzeniu nowych formularzy CIT-8S, mających zastosowanie już do dochodów osiąganych od 1.01.2018.  Zajęcia mają na celu przybliżenie przepisów dotyczących działalności w SSE w kontekście najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego oraz stanowisk organów podatkowych.

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

 • Treść zezwolenia i jej wpływ na wielkość zwolnienia
 • Konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia
  – wpływ na wysokość zwolnienia z opodatkowania
  – zmiany zezwolenia – przesłanki i procedura,
  – wygaszenie zezwolenia – regulacje wynikające z ustawy o sse – zmiana przepisów ograniczająca możliwości wnioskowania o wygaszenie zezwolenia
  – cofnięcie zezwolenia – przesłanki cofnięcia zezwolenia
  – zaostrzenie przepisów dotyczących obowiązku przechowywania ksiąg oraz przedłużenie do 10 lat okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej
 • Sukcesja praw do zezwolenia
 • Okres obowiązywania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenach SSE
 • Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków inwestycyjnych zapisane w Zezwoleniu.

2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy – obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej:

 • Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
 • Wielkość przedsiębiorcy
 • Duże projekty inwestycyjne
 • Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy

3. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności na terenie SSE – działalność strefowa zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność pozastrefowa:

 • Obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności opodatkowanej
 • Praktyka dotycząca wyodrębnienia działalności strefowej
 • Działalność gospodarcza prowadzona poza terenem strefy a obowiązek stosowania przepisów o cenach transferowych

4. Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE – problemy praktyczne

 • Zasady obliczania wysokości zwolnienia
 • Co jest kosztem kwalifikowanym
 • Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego
  – Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
  – Inwestycje odtworzeniowe
  – Nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
  –  Leasing w sse
  – Używane środki trwałe
  – Wartości niematerialne i prawne
  – Kwalifikacja wydatków do “kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
  – Wadium
 • Wysokość kosztów kwalifikowanych – czynniki wpływające na wielkość przysługującej podatnikowi pomocy publicznej.
 • Okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych oraz termin zakończenia inwestycji
 • Minimalna oraz maksymalna wielkość wydatków kwalifikowanych
 • Koszty poniesione czy zarachowane – pojawienie się problemu memoriał czy kasa – prezentacja dwóch poglądów
 • Skutki sprzedaży składnika majątku, z którym były związane wydatki inwestycyjne przed upływem 3 lub 5 lat

5. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu.

 • przychody ze sprzedaży – wyroby gotowe, odpady, towary handlowe, materiały i surowce, usługi obce (refaktury), najmy, dzierżawy
 • przychody finansowe
 • przychody operacyjne -sprzedaż środka trwałego, odszkodowania i kary umowne, różnice inwentaryzacyjne

6. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej.

7. Rozliczenie uzyskanej pomocy publicznej:

 • Zwolnienie z podatku dochodowego przysługujące podmiotom posiadającym Zezwolenie w świetle ustawy CIT/PIT
 • Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania)
 • Obowiązek dyskontowanie uzyskanej pomocy publicznej na dzień otrzymania Zezwolenia;
 • Moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego
  –  Specjalny moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia przez przedsiębiorców „włączonych” do terenu SSE (tereny prywatne objęte granicami strefy)

8. Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata)

 • Ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej – konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z  działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty  na obu rodzajach działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP)  oraz stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 uPDOP)
 • Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem  uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty na działalności  zwolnionej w kolejnych latach
 • Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej)
 • Zaliczki na podatek dochodowy
 • Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O, CIT-8S

9. Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej

 • Moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej
 • Porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej
 • Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej
 • Łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy

10. Dyskontowanie

 • znaczenie dyskontowania
 • moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia
 • dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych na przykładach liczbowych

11. Nowelizacje z 2018 r. w ustawie o SSE, PIT i CIT dla przedsiębiorców strefowych.

 • Mała klauzula antyoptymalizacyjna
 • Wyłączenie możliwości udziału w PGK spółki korzystającej ze zwolnienia opodatkowania dochodów osiągniętych z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej lub dochodów uzyskanych na podstawie decyzji o wsparciu
 • Zmiany w przepisach podatkowych
 • Zmiany w przepisach o SSE

12. Dyskusja.

Lublin, 5 listopad 2019 r.
Wrocław, 22 październik 2019 r.
Łódź, 23 październik 2019 r.
Mielec, 29 październik 2019 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa pierwszej osoby: 590 zł +23% VAT*

Promocja: 490,00 zł +23% VAT* od każdej kolejnej osoby z tej samej firmy.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności  prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ALIOR BANK S.A.

52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00- 16.00

Miejsce zajęć: centrum miasta – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936