Project Description

Warsztaty dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi prawno-podatkowymi aspektami  prowadzenia działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Mają one umożliwić poznanie zasad dotyczących rozliczeń podatkowych na terenach SSE, w tym samodzielnego rozwiązywania problemów jakie pojawiają się w życiu przedsiębiorców strefowych. Omówione zostaną rodzaje wydatków kwalifikowanych, uprawniających do korzystania ze zwolnienia podatkowego oraz zasady efektywnego wykorzystywania ulg,  monitorowania wykorzystania pomocy publicznej w SSE oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję.Uczestnicy poznają sposób kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego -dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania.  Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania wydatków kwalifikowanych i pomocy publicznej w SSE na przykładach liczbowych. Dodatkowo omówione zostaną kwestie związane ze zmianami w przepisach podatkowych i przepisach ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w związku z ostatnimi nowelizacjami ustawy o SSE, CIT i PIT w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy posiadają Zezwolenia na prowadzanie działalności na terenie SSE oraz wprowadzeniu nowych formularzy CIT-8S, mających zastosowanie już do dochodów osiąganych od 1.01.2018.  Zajęcia mają na celu przybliżenie przepisów dotyczących działalności w SSE w kontekście najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego oraz stanowisk organów podatkowych .

1. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
a) Treść zezwolenia i jej wpływ na wielkość zwolnienia
b) Konsekwencje naruszenia warunków zezwolenia
– wpływ na wysokość zwolnienia z opodatkowania
– zmiany zezwolenia – przesłanki i procedura,
– wygaszenie zezwolenia – regulacje wynikające z ustawy o sse – zmiana przepisów ograniczająca możliwości wnioskowania o wygaszenie zezwolenia
– cofnięcie zezwolenia – przesłanki cofnięcia zezwolenia
– zaostrzenie przepisów dotyczących obowiązku przechowywania ksiąg oraz przedłużenie do 10 lat okresu przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej
c) Sukcesja praw do zezwolenia
d) Okres obowiązywania zezwoleń na prowadzenie działalności na terenach SSE
e) Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków inwestycyjnych zapisane w Zezwoleniu.

2. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy – obliczenie wielkości przysługującej pomocy publicznej:
a) Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
b) Wielkość przedsiębiorcy
c) Duże projekty inwestycyjne
d) Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy

3. Obowiązkizwiązane z prowadzeniem działalności na terenie SSE – działalność strefowa zwolniona spod opodatkowania, działalność strefowa opodatkowana, działalność pozastrefowa:
a) Obowiązek wyodrębnienia działalności zwolnionej spod opodatkowania i działalności opodatkowanej
b)  Praktyka dotycząca wyodrębnienia działalności strefowej
c) Działalność gospodarcza prowadzona poza terenem strefy a obowiązek stosowania przepisów o cenach transferowych

4. Obliczenie wysokości zwolnienia z opodatkowania z tytułu działalności w SSE – problemy praktyczne
a) Zasady obliczania wysokości zwolnienia
b) Co jest kosztem kwalifikowanym
c) Nakłady inwestycyjne jako wydatki kwalifikowane uprawniające do korzystania ze zwolnienia podatkowego
– Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
– Inwestycje odtworzeniowe
– Nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
–  Leasing w sse
– Używane środki trwałe
– Wartości niematerialne i prawne
– Kwalifikacja wydatków do “kosztów inwestycji” (odsetki, prowizje, różnice kursowe
– Wadium
d) Wysokość kosztów kwalifikowanych – czynniki wpływające na wielkość przysługującej podatnikowi pomocy publicznej.
e) Okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych oraz termin zakończenia inwestycji
f) Minimalna oraz maksymalna wielkość wydatków kwalifikowanych
g) Koszty poniesione czy zarachowane – pojawienie się problemu memoriał czy kasa – prezentacja dwóch poglądów
h) Skutki sprzedaży składnika majątku, z którym były związane wydatki inwestycyjne przed upływem 3 lub 5 lat

5. Kwalifikacja poszczególnych rodzajów przychodów jako podlegających zwolnieniu lub opodatkowaniu.
a) przychody ze sprzedaży – wyroby gotowe, odpady, towary handlowe, materiały i surowce, usługi obce (refaktury), najmy, dzierżawy
b) przychody finansowe
c) przychody operacyjne -sprzedaż środka trwałego, odszkodowania i kary umowne, różnice inwentaryzacyjne

6. Kwalifikacja i podział kosztów uzyskania przychodów do działalności zwolnionej lub opodatkowanej.

7. Rozliczenie uzyskanej pomocy publicznej:
a) Zwolnienie z podatku dochodowego przysługujące podmiotom posiadającym Zezwolenie w świetle ustawy CIT/PIT
b) Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania)
c) Obowiązek dyskontowanie uzyskanej pomocy publicznej na dzień otrzymania Zezwolenia;
d) Moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego
–  Specjalny moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia przez przedsiębiorców „włączonych” do terenu SSE (tereny prywatne objęte granicami strefy)

8. Ustalenie podstawy opodatkowania (dochód/strata)
a) Ustalenie dochodu/straty na działalności strefowej oraz dochodu albo straty na działalności opodatkowanej -konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z  działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu/straty  na obu rodzajach działalności (art. 7 ust. 3 i 4 ustawy PDOP) oraz stosowanie przepisów o cenach transferowych dla ustalenia dochodu zwolnionego i opodatkowanego w przypadku równoczesnego prowadzenia działalności poza terenem SSE (odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących podmiotów powiązanych art. 11 uPDOP)
b) Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem  uzyskanym na działalności opodatkowanej; brak możliwości odliczenia straty na działalności  zwolnionej w kolejnych latach
c) Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym poprzez wyłączenie z tej podstawy przychodów i kosztów działalności zwolnionej z opodatkowania (strefowej)
d) Zaliczki na podatek dochodowy
e) Rozliczenie dochodu (lub straty) na działalności zwolnionej (strefowej) w deklaracji podatkowej CIT-8 i CIT – 8/O, CIT-8S

9. Zwolnienie w podatku dochodowym jako pomoc publiczna uzyskana z tytułu prowadzenia działalności strefowej
a) Moment uzyskania pomocy publicznej (dzień uzyskania pomocy publicznej) oraz nominalna wielkość pomocy publicznej
b) Porównanie zwolnienia podatkowego z dostępną pulą pomocy publicznej
c) Maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy publicznej – instrumenty maksymalizacji wielkości przysługującej pomocy publicznej
d) Łączenie pomocy publicznej – dotacje na zakup środka trwałego, zwolnienie z podatku od nieruchomości, dofinansowanie dla tworzonych nowych miejsc pracy

10.Dyskontowanie
a) znaczenie dyskontowania
b) moment poniesienia wydatku ,otrzymania pomocy, uzyskania zezwolenia
c) dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków inwestycyjnych na przykładach liczbowych

11. Nowelizacje z 2018 r. w ustawie o SSE, PIT i CIT dla przedsiębiorców strefowych.
a) Mała klauzula antyoptymalizacyjna
b) Wyłączenie możliwości udziału w PGK spółki korzystającej ze zwolnienia opodatkowania dochodów osiągniętych z działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej lub dochodów uzyskanych na podstawie decyzji o wsparciu
c) Zmiany w przepisach podatkowych
d) Zmiany w przepisach o SSE

12. Dyskusja.

Lublin, 26 luty 2019 r.

Koszt uczestnictwa pierwszej osoby: 590 zł +23% VAT*

Promocja: 490,00 zł +23% VAT* od każdej kolejnej osoby z tej samej firmy.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności  prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ALIOR BANK S.A.

52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00- 16.00

Miejsce zajęć: centrum miasta – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936