Project Description

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych, ich wyceny, w tym z uwzględnieniem podatku VAT, zasad ich klasyfikowania według klasyfikacji środków trwałych, a także zasad ich finansowania w roku 2019 w sądach i w prokuraturze.

Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady ewidencji środków trwałych w budowie i środków trwałych jakie obowiązują w roku 2019 w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  z uwzględnieniem podniesionego do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz nowej tabeli amortyzacyjnej, a także z uwzględnieniem aktualnej klasyfikacji środków trwałych tzw. KŚT 2016.  Na szkoleniu omówione zostaną nowe wyjaśnienia Departamentu Budżetu Państwa MF, a także omówiony zostanie nowy krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania środków trwałych, i prawidłowe zastosowanie paragrafów 421, 472, 605, 606 (w tym 611 i 612 oraz 617, 626, 627 dla funduszu celowego) klasyfikacji budżetowej w roku 2019.

Celem krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” jest wyjaśnienie (interpretacja)  przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a przez to zapewnienie porównywalności rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz w planowaniu i wykonywaniu budżetu tego składnika aktywów, tj. środków trwałych.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną dodatkowe obowiązki w zakresie ewidencji mienia Skarbu Państwa wynikające z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, wraz z zasadami sporządzania  sprawozdania o stanie mienia skarbu państwa.

Szkolenie 1 dniowe dla dyrektorów finansowych sądów, głównych księgowych i księgowych jednostek budżetowych sądownictwa i prokuratury oraz dla Ministerstwa Sprawiedliwości.

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2019 – definicja środków trwałych, definicja środków trwałych w budowie, definicja inwestycji, w tym nieruchomości inwestycyjnych.
 2. Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2019.
 3. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2019 – charakterystyka najważniejszych zmian i zasady klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
 4. Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2019.
 5. Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych – szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz ich finansowanie z środków państwowego funduszu celowego.
 6. Klasyfikacja budżetowa i finansowanie środków trwałych – problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613  i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2019 w świetle nowych wyjaśnień Departamentu Budżetu Państwa MF.
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.
 8. Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne w zakresie konta 020 – problem licencji na oprogramowanie.
 9. Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe – „metkowanie” i przekodowanie środków trwałych z KŚT 2010 na KŚT 2016 w księgach lub kartach inwentarzowych.
 10. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2019, zasady jej ustalania w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych (100zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3,5 tys. zł i 10 tys. zł po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a nowe interpretacje Departamentu Budżetu Państwa MF.
 11. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.
 12. Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego oraz nakłady ponoszone w okresie jego użytkowania – ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne.
 13. Amortyzacja środka trwałego –  metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i po wprowadzeniu nowej tabeli amortyzacji oraz zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.
 14. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego – sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.
 15. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych w roku 2019.
 16. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego – nowy wzór bilansu i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej.
 17. Odpowiedzi na pytania.

Szczecin, 25 czerwiec 2019 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa:

-jednej osoby 490,00 zł netto +23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 450,00 zł/os netto +23% VAT

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Płatności  prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ALIOR BANK S.A.

52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

 

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00 – 15.00

Miejsce zajęć: centrum miast – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936