Project Description

Ewidencjonowanie operacji gospodarczych i finansowych to część działalności jednostek sektora finansów publicznych, w której powstaje najwięcej wątpliwości dotyczących zasad prawidłowego jej prowadzenia. Spowodowane jest to między innymi tym, że część z reguł  obowiązujących wynika z praktyki rachunkowości, a nie z uregulowań prawnych, jak również  tym,  że wiele problemów budzi w jednostkach prawidłowe stosowanie szczególnych zasad rachunkowości obowiązujących w sektorze publicznym.

Celem szkolenia jest więc zwrócenie uwagi na te zasady  z którymi  jsfp w trakcie praktycznego ich stosowania  napotykają na wątpliwości jak prawidłowo je stosować w  wybranych zagadnieniach.

 1. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych – zbiór instrukcji regulujących gospodarkę finansową.
 2. Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości jednostek.
 3. Zakres obowiązków dotyczący prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej, powierzanych głównym księgowym i skarbnikom w ramach systemu kontroli finansowej w tym m.in:
  • charakter systemu kontroli finansowej,
  • mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,
  • zakres dokumentacji systemu kontroli
 4. Obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego/skarbnika, kierownika działu/referatu i poszczególnych pracowników.
 5. Główny księgowy/skarbnik jednostki sektora finansów publicznych w strukturze kontroli finansowej:
  • obowiązkowe elementy dokumentu potwierdzającego przekazanie obowiązków głównemu księgowemu/skarbnikowi,
  • efekt kontroli i dodatkowe uprawnienia w procesie kontroli itp.
 6. Wydatki budżetowe – podstawowe informacje, ewidencja i klasyfikacja:
  • wydatek budżetowy a koszt – zasada kasowa i zasada memoriałowa,
  • system upoważnień do dokonywania wydatków budżetowych.
 7. Zaciąganie zobowiązań a prawne zaangażowanie wydatków – jak jednostka prawidłowo powinna angażować wydatki aby nie dopuścić do przekroczenia planu finansowego:
  • ewidencja,
  • rozliczanie,
  • dyscyplina finansów publicznych.
 8. Zaangażowanie wydatków budżetowych w sprawozdaniu budżetowym.
 9. Jak prawidłowo postępować z przeterminowanymi fakturami.
 10. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej  wydatków  w interpretacjach i wyjaśnieniach.
 11. Dochody budżetowe, (przychody a dochody) pojęcie – przypisane i nieprzypisane,  podział wg rodzaju i zasady ich ewidencji na kontach.
 12. Niezbędne procedury oceny stopnia prawdopodobieństwa pozyskania należności budżetowych to:
  • ustalenie i odpisanie należności przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych,
  • ustalenie i odpisanie należności wątpliwych,
  • ustalenie i odpisanie należności wątpliwych metodą identyfikacji poszczególnych należności,
  • ustalenie i odpisanie należności wątpliwych metodą szacowanej kwoty odpisu ogólnego,
 13. Odstępstwa od zasady obowiązkowego dochodzenia należności budżetowych,
 14. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.
 15. Wyjaśnienia do wybranych paragrafów dochodów budzących najwięcej problemów  związanych  z ich prawidłową i kwalifikacją.
 16. Zasady ewidencji na kontach kompensat należności i zobowiązań.( jak należy je zaksięgować?).
 17. Zasygnalizowanie  zasad rachunkowości w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków w tym miedzy innymi:
  • wyjaśnienia Krajowych Standardów Rachunkowości nr 13 „Środki trwałe”,
  • podział rodzajowy, zasady klasyfikowania oraz amortyzacji i umarzania,
  • różnice między ulepszeniem a remontem (praktyczne porady) klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 6,
  • ewidencja, finansowanie i rozliczanie środków trwałych w budowie,
  • klasyfikacja budżetowa wydatków majątkowych – różnice pomiędzy ujęciem w § 605 a § 606,
  • pojęcie wartości niematerialnych i prawnych  (zasady amortyzacji i umarzania oraz  ewidencja  syntetyczna  i analityczna),
  • licencje na użytkowanie programów komputerowych (zasady ewidencji i klasyfikacji).
 18. Dopuszczalne uproszczenia w prowadzeniu prawidłowej ewidencji składników  aktywów trwałych  o niskiej wartości początkowej.
 19. Zasady likwidacji majątku ( niezbędne dokumenty i kto podejmuje decyzje).
 20. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.

Warszawa, 13 maj 2019 r.
Łódź, 17 maj 2019 r.
Poznań, 20 maj 2019 r.

Koszt uczestnictwa od osoby: 390,00 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  9.00 – 14.00

Miejsce zajęć: centrum miast – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936