Project Description

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia prawidłowej rachunkowości budżetowej w zakresie programu 500+, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i innych zadań realizowanych przez jednostki pomocy społecznej w świetle zasad nadrzędnych rachunkowości obowiązujących w roku 2019, a także w świetle odpowiedzi na pytania w zakresie funduszu alimentacyjnego opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i komunikatu Ministra Finansów z 11 lutego 2019 roku oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości. Na szkoleniu omówione zostaną również zasady prowadzenia księgowości budżetowej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej po centralizacji rozliczeń podatku VAT i problemy z błędnie wystawianymi fakturami Vat zwolniony w zakresie zadań OPS niepodlegających pod VAT.

Wszystkie omawiane wzory księgowań będą dotyczyć jednostek pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadanie. Dla wyjaśnienia wzajemnych powiązań OPS z budżetem jednostki samorządu terytorialnego dodatkowo omówione zostaną odpowiednie równoległe księgowania w księgach urzędu i w księgach organu finansowego ( budżetu). Pozwoli to uzgodnić księgowość OPS z księgowością JST i zastosować w praktyce przepisy ustawy o rachunkowości szczególnie w zakresie wyceny aktywów i pasywów.

Szkolenie dla: głównych księgowych i księgowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej  oraz kadry kierowniczej DPS, OPS, PCPR, ROPS, a także dla skarbników, głównych księgowych urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich.

 1. Podstawowe definicje wynikające z ustawy o rachunkowości i z ustawy o finansach publicznych – dochody a przychody, wydatki a koszty, rozliczenia międzyokresowe na koniec miesiąca i na przełomie roku w OPS.
 2. Odpowiedzi na pytania w zakresie funduszu alimentacyjnego opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i komunikat Ministra Finansów z 11 lutego 2019 roku ze stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości – likwidacja księgowania części należnej BP w zakresie zadań zleconych 221/225, księgowanie decyzji na koncie 640.
 3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej jednostek pomocy społecznej wynikające z ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2019 – polityka rachunkowości zadań zleconych oraz ich rozliczanie w księgach organu budżetowego na koncie 222 i koncie 224.
 4. Zasady prawidłowej księgowości dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań budżetowych oraz przychodów i kosztów w ramach zadań własnych i zadań zleconych w roku 2019 – problem związany z księgowaniem świadczeń metodą „pod listą wypłat” bez użycia konta 640 a nierzetelność danych wykazywanych w sprawozdawczości za rok 2018.
 5. VAT w jednostkach pomocy społecznej realizujących zadania organu władzy publicznej – działalność gospodarcza a czynność organu władzy publicznej do których nie należy wystawiać faktur VAT.
 6. Księgowanie zaangażowania i zobowiązań w zakresie świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w zakresie świadczeń rodzinnych w roku 2019 – zaangażowanie a konto 640.
 7. Księgowanie wypłaty świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, księgowanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, księgowanie świadczeń rodzinnych w roku 2019 – rozrachunki z osobą lub podmiotem uprawnionym do świadczenia lub dodatku, termin wypłaty, świadczenie rzeczowe, opłacanie usług, świadczenie niepodjęte, wpłata świadczenia niepodjętego, wstrzymanie wypłaty świadczenia, wygaśniecie świadczenia niepodjętego i wzory ich dekretacji.
 8. Księgowanie rozrachunków z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w księgach jednostki realizującej zadanie oraz w księgach organu finansowego w roku 2019 – przypis należności głównej i należnych odsetek, potrącenie świadczenia wychowawczego z świadczeniami rodzinnymi (i na odwrót) i zasiłkami dla opiekunów, potrącenia z świadczeń bieżących, odpis aktualizujący należność wątpliwą, przedawnienie należności, umorzenie należności, wygaśnięcie świadczenia nienależnie pobranego, ustalenie zobowiązań wobec budżetu wojewody i budżetu państwa z tytułu odzyskanych świadczeń nienależnie pobranych w tym roku i z lat minionych oraz wzory ich dekretacji.
 9. Księgowanie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie „centralizacji” rozliczeń podatku VAT – wzory księgowań inwestycji, zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów obrotowych i zasady korekty ceny nabycia i kosztu wytworzenia w przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego odlicza VAT.
 10. VAT a sprawozdanie RB-27S i RB-28S – netto czy brutto a problematyczne wyjaśnienia MF i KRRIO.
 11. Zadania zlecone a sprawozdanie RB-27S i Rb-27ZZ i problemy z klasyfikacją budżetową oraz ze sprawozdaniem jednostki bezpośrednio realizującej zadanie i sprawozdaniem organu budżetowego gminy lub miasta – zastosowanie paragrafów 235 i 236.
 12. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania budżetowego i sprawozdania finansowego z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinnego.
 13. Odpowiedzi na pytania.

Warszawa, 27 maj 2019 r.
Lublin, 28 maj 2019 r.
Rzeszów, 29 maj 2019 r.
Kraków, 30 maj 2019 r.
Katowice, 31 maj 2019 r.
Łódź, 3 czerwca 2019 r.
Bydgoszcz, 4 czerwca 2019 r.
Szczecin, 5 czerwca 2019 r.
Poznań, 6 czerwca 2019 r.
Wrocław, 7 czerwca 2019 r.
Białystok, 11 czerwca 2019 r.
Suwałki, 12 czerwca 2019 r.
Olsztyn, 13 czerwca 2019 r.
Gdańsk, 14 czerwca 2019 r.

Koszt uczestnictwa:

-jednej osoby 450zł netto +23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 420 zł/os netto +23% VAT

* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Płatności  prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ALIOR BANK S.A.

52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

 

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00 – 15.00

Miejsce zajęć: centrum miast – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936