Project Description

Zasady zawierania umów o dostawę mediów I (problematyka reprezentacji wspólnot mieszkaniowych, zarządów, zarządców, współwłaścicieli, spółek, a także weryfikacji prawa własności na podstawie odpisu z księgi wieczystej).

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest wyrobienie w pracownikach umiejętności weryfikowania kontrahentów, z którymi zawierane są umowy o dostawę mediów – umiejętności potwierdzania ich tożsamości i przestrzegania zasad reprezentacji, tak aby zawierane umowy w przyszłości nie okazywały się nieważne. Podczas szkolenia szczególny nacisk jest kładziony na kwestię związaną z problematyką wspólnot mieszkaniowych i reprezentacji współwłaściciel. Szkolenie zawiera w sobie elementy pracy z dokumentem, tj. analizy pełnomocnictw, czytania odpisów z KRS, a także czytania odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście potwierdzania prawa własności do nieruchomości.

METODY SZKOLENIOWE:

 • praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS, odpis z ksiąg wieczystych… ),
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

KORZYŚCI:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • przestrzegać zasad reprezentacji przy zawieraniu umów ze wspólnotami, współwłaścicielami, spółkami prawa handlowego…, tak aby nie okazały się one nieważne,
 • oceniać treść pełnomocnictwa (praca z dokumentem),
 • zawierać umowy z prokurentami i oceniać rodzaje prokury,
 • analizować odpis z KRS w kontekście zasad reprezentacji,
 • tworzyć procedury zmierzające do zapewnienia wysokich standardów obsługi klientów.
 1. Zasady zawierania umów ze wspólnotami mieszkaniowymi. Zarząd a zarządca. Co to jest mała i duża wspólnota mieszkaniowa. Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa. Kiedy wspólnotę mieszkaniową reprezentują bezpośrednio współwłaściciele. Pojęcie lokalu.
 2. Zasady zawierania umów z właścicielami i współwłaścicielami. Jak weryfikować prawo własności na podstawie odpisu z księgi wieczystej. Analiza odpisów z ksiąg wieczystych – praca z dokumentem.
 3. Zasady zawierania umów z osobami fizycznymi zakres danych, które należy odebrać i zweryfikować. Czy można kserować dowody osobiste? Czy podpisy na dokumentach powinny być czytelne. Problematyka odbierania numeru pesel i NIP.
  • Czy umowę należy zawierać z jednym z małżonków, czy z obojgiem?
  • Problematyka odpowiedzialności małżonków za długi.
  • Czy można podpisać umowę tylko z jednym współwłaścicielem?
  • Zasady zawierania umów z najemcami. Czy do zawarcia umowy z najemcą jest wymagana zgoda właściciela?
 4. Zasady zawierania umów z przedsiębiorcami. Osoby uprawnione do reprezentacji w kontekście poszczególnego rodzaju spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników…
  • Analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji (praca z dokumentem).
 5. Zasady podpisywania umów z pełnomocnikami. Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści (praca z dokumentem). Szczegółowa analiza dokumentu pełnomocnictwa. Kiedy pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie aktu notarialnego? Kiedy pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej?
 6. Zasady podpisywania umów przez prokurentów. Co to jest prokura, rodzaje prokury. Czy prokurent odpowiada za długi, wynikające z umów, które zawiera.
 7. Zasady zawierania umów i reprezentacji innych podmiotów typu: parafie, publiczne szkoły wyższe. Problematyka osobowości prawnej kontrahenta, tzw. ułomne osoby prawne.
 8. Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 9. Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy.
  • Jak długo aktualny jest odpis z KRS?
  • Kiedy wpis do KRS jest dokonany?
  • Czy można zezwolić na podpisanie umowy osobie, która jeszcze nie została wpisana do KRS, ale ma uchwałę o jej powołaniu?
 10. Umowa jako element wizerunku firmy.
 11. Czytanie odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście potwierdzania prawa własności (praca z dokumentem).
 12. Co powinien zawierać wewnętrzny regulamin dot. obsługi klienta. Rodzaje regulaminów w firmach zajmujących się dostawą mediów.
 13. Kiedy dostawca mediów ma obowiązek zawarcia umowy, a kiedy tylko prawo? Czy zawarcie umowy z najemcą wymaga zgody właściciela? Zawieranie umów z osobami nie mającymi tytułu prawnego do lokalu.
 14. Umowa o dostawę mediów a śmierć kontrahenta.

Wrocław, 11 wrzesień 2019 r.
Warszawa, 17 wrzesień 2019 r.

Koszt uczestnictwa:

550,00 zł + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności  prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ALIOR BANK S.A.

52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00- 16.00

Miejsce zajęć: centrum miasta – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936