Project Description

Cel szkolenia: omówienie procedury oraz etapów zamknięcia roku budżetowego, w tym elementy praktyczne sporządzenia sprawozdania finansowego.

Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

PROGRAM:

 1. Polityka rachunkowości – a początek roku budżetowego,  w świetle ustawy o rachunkowości.
 2. a) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
 3. b) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 4. c) inwentaryzacja aktywów i pasywów,
 5. d) zasada ostrożności,
 6. e) ochrona danych i ich zbiorów ksiąg rachunkowych,
 7. f)  Zasady klasyfikacji zdarzeń i ich porządek chronologiczny i systematyczny,
 8. g) Zasada memoriału – zasad istotności w świetle Krajowych Standardów Rachunkowości.
 9. Odpowiedzialność karna wg ustawy o rachunkowości.
 10. Dyscyplina finansów publicznych.
 11. 40 EURO – obowiązek stosowania i naliczania przez jednostki sektora finansów publicznych.
 12. OBOWIĄZKOWY SPLIT PAYMENT W PODATKU VAT – MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP) W ROZLICZENIACH JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, Solidarna odpowiedzialność’ Biała Lista Podatników”
 13. Platforma  Elektronicznych Faktur – posiadanie konta ustawowym obowiązkiem zamawiającego jednostek finansów publicznych.
 14. Kontrola biznesowa, autentyczność pochodzenia dokumentu – odpowiedzialność pracowników merytorycznych.
 15. Elementy faktury Vat a nota księgowa, w jakich sytuacjach stosować notę księgową.
 16. Zmiany wprowadzone  w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – zmiana okresu naliczenia a obowiązek skorygowania składek.
 17. Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic.
 18. Umowa na roboty remontowe:
 • omówienie podstawowych elementów,
 • termin płatności,
 • kary umowne,
 • kompensata należności.
 1. Opis faktur za roboty remontowe.
 2. Elementy kontroli,  dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy:
 • wstępna kontrola dokumentów,
 • kontrola formalno-rachunkowa,
 • kontrola merytoryczna i jej znaczenie.
 1. Dekret a powiązanie z dokumentem  źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na   dokumentach księgowych?
 2. Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo – księgowy:
 3. Moment ujęcia w księgach rachunkowych,
 4. Grupowanie dokumentów finansowych,
 5. Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową.
 6. Pracowniczy Plan kapitałowy PPK – podstawowe pojęcia a obowiązki pracodawcy.

18. Panel  dyskusyjny.

Poznań, 27 listopad 2019r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa od osoby: 390,00 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych 

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć:  10.00- 15.00

Miejsce zajęć: centrum miasta – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29  lub mailem biuro@afir.co

Kontakt

Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś!

E-mail:
biuro@afir.co

Adres:
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 18 lok 69
02-366 Warszawa

Tel:
22 668 92 49

Mobile:
600 422 985

Fax:
22/ 203 53 29

NIP:
848-103-02-88

REGON:
142846936