Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych (szkolenie online)

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy w zakresie prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji oraz wskazanie obszarów najczęściej występujących nieprawidłowości. Inwentaryzacja stanowi ważny element rachunkowości, którego celem jest zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych. Służy również rozliczaniu pracowników z powierzonego im mienia. Zaniedbania w tym zakresie wiążą się z poważnymi konsekwencjami dla osób odpowiedzialnych za jej przeprowadzenie z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych włącznie.

Metodyka
case studies
ćwiczenia indywidualne
dyskusje
szkolenie online (na żywo)
warsztat
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane dla wszystkich jednostek budżetowych bez względu na zakres prowadzonej działalności. Na szkolenie zapraszamy pracowników działów finansowo-księgowych, osoby prowadzące księgi inwentarzowe oraz uczestniczące w spisach z natury – członków komisji i zespołów spisowych.
PROGRAM:

Podstawowe zagadnienia z zakresu inwentaryzacji:

cele i rodzaje inwentaryzacji,
odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji,
metody inwentaryzacji,
terminy przeprowadzania inwentaryzacji,
inwentaryzacja metodą weryfikacji i potwierdzenia sald,
inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych,

Spis z natury.

Przygotowanie jednostki do spisu z natury:
planowanie spisu z natury w kontekście ciągłości działalności jednostki,
wpływ ewidencji rachunkowej majątku (ksiąg inwentarzowych) na przebieg spisu
oznaczanie mienia,
wspólna odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie.

Organizacja procesu spisu z natury:
instrukcja inwentaryzacyjna jako element polityki rachunkowości,
regulacje prawne w zakresie przebiegu inwentaryzacji.

Uczestnicy spisu i ich role:
komisja inwentaryzacyjna,
zespoły spisowe,
osoba materialnie odpowiedzialna,
nieobecność osoby materialnie odpowiedzialnej.

Przebieg spisu z natury:
zasady ogólne,
składniki trudnodostępne do spisu,
spis ręczny i elektroniczny,
poprawki,
notatka z przebiegu spisu i rozliczenie się z arkuszy.

Arkusze inwentaryzacyjne jako druk ścisłego zarachowania.

Rozliczenie inwentaryzacji:

wycena spisu,
ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
ustalenie przyczyn różnic inwentaryzacyjnych,
decyzja kierownika jednostki o różnicach inwentaryzacyjnych.

Ujęcie rachunkowe różnic inwentaryzacyjnych:
środki trwałe / wyposażenie,
magazyn,
kompensata.

Inwentaryzacja zbiorów bibliotek szkolnych:
termin wg stanowiska Ministerstwa Finansów,
skontrum.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszt udziału:

499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 02-12-2021)
599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 02-12-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji

Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co