ABC polityki rachunkowości – warsztaty poparte wzorami (szkolenie online)

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób praktyczny zasad tworzenia polityki rachunkowości.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie jest skierowane do kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników, pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę finansową w jednostkach sektora finansów publicznych.
Polityka rachunkowości – regulacje prawne.
Wykaz przyjętych do stosowania krajowych standardów rachunkowości oraz stanowisk Komitetu Standardów Rachunkowości.
Zasady wyceny aktywów i pasywów:

• podstawowe definicje: remont a ulepszenie,
• progi istotności,
• zasada memoriału a stosowane uproszczenia.
Sposób prowadzenia ksiąg:
• zasady określania roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.
Zakładowy plan kont:
• wykaz kont księgi głównej – ewidencji syntetycznej,
• zasady klasyfikacji zdarzeń,
• zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych.
Instrukcja kasowa.
Instrukcja obiegu dokumentów:

• zasady grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności.
System ochrony danych w jednostce.
Instrukcja kontroli finansowej:

• kontrola zaciągania zobowiązań,
• kontrola udzielania zamówień publicznych,
• kontrola wydatków budżetowych i innych dyspozycji środkami pieniężnymi,
• kontrola gospodarki mieniem,
• kontrola dokumentów księgowych; weryfikacja operacji finansowych i gospodarczych przed i po realizacji; zatwierdzanie operacji finansowych.
Instrukcja druków ścisłego zarachowania.
Instrukcja inwentaryzacyjna.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-03-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-03-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co