ABC polityki rachunkowości – warsztaty poparte wzorami.

Cel szkolenia: Przedstawienie w sposób praktyczny zasad tworzenia polityki rachunkowości.

Metodyka:
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników, pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę finansową w jednostkach sektora finansów publicznych.
Od czego zacząć opracowanie profesjonalnej polityki rachunkowości?
1. W jaki celu sporządzamy politykę rachunkowości?
2. Jakie regulacje prawne pomogą Tobie w tworzeniu przejrzystej polityki rachunkowości?
3. Kto odpowiada za stworzenie i bieżącą aktualizację polityki rachunkowości?
4. Co stanowi stały, powtarzalny szkielet w tworzonej dokumentacji?
5. Jakie instrukcje ma zawierać moja polityka rachunkowości?
6. Co możesz wnieść od siebie przy opracowywaniu polityki rachunkowości?
7. Jakie treści umieścić na początku, a jakie opisać na końcu opracowania?
8. Kiedy dokonujemy aktualizacji przyjętych zasad?
Elementy składowe wzorcowej polityki rachunkowości.
1. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.
2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.
3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, do czego zaliczamy:
• Zakładowy plan kont,
• Wykaz ksiąg rachunkowych – przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera trzeba dodać także wykaz zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach, z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań i funkcji.
• Opis systemu przetwarzania danych.
4.Informacje o systemie służącym ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywania w nich zapisu.
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – praktyczne rozwiązania.
1. Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczy, błędy w ewidencjonowaniu – przykłady.
2. Dodatkowo poruszymy najciekawsze tematy miesiąca!
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23-11-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co