ABC rachunkowości budżetowej – najczęstsze błędy.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu wydatków budżetowych- znaczenie planu wydatków, istota zaangażowania.
Uczestnicy poznają zasady gospodarki środkami publicznymi, politykę rachunkowości oraz najczęściej stwierdzane nieprawidłowości. Uczestnicy zapoznają się z etapami kontroli: formalnej, rachunkowej, merytorycznej a kontroli biznesowej.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych.
Charakterystyka sektora finansów publicznych z omówieniem zasad gospodarki środkami publicznymi, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.
Elementy obligatoryjne jakie powinna zawierać Polityka rachunkowości.

a. uproszczenia – a wprowadzone zapisy do Polityki rachunkowości.
Stosowanie w rachunkowości jednostki konta 300.
Przełom roku a okres przejściowy: uproszczenia dla kosztów dostaw usług dotyczących przełomu miesięcy grudzień-styczeń.
Do jakiego dnia należy zaliczyć wszystkie dotyczące jednostki zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym?
Odpowiedzialność kierownika i obowiązki głównego księgowego.
Zasady funkcjonowania kont, ewidencja księgowa oraz rozliczenia z budżetem w jednostkach budżetowych, (konieczność stosowania własnej polityki rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości z zastosowaniem uchwał komitetu standardów rachunkowości).
Obligatoryjne terminy sporządzania zestawienia obrotów i sald.
Prawo zamówień publicznych a rola głównego księgowego.
Wydatki budżetowe: znaczenie planu wydatków, istota zaangażowania, możliwość zaciągania zobowiązań dla zapewnienia ciągłości działania ponad wielkości określone planem.
Ewidencja zaangażowania wydatków:

• zaangażowanie umów, decyzji i innych postanowień,
• prawne zaangażowanie wynagrodzeń i pochodnych,
• jakie są zasady ewidencji zaangażowania wydatków w jednostce budżetowej w przypadku umów wieloletnich?
Ewidencja księgowa realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozliczenie efektów na poszczególne obiekty środków trwałych. Gospodarowanie majątkiem trwałym, w tym wyodrębnienie w ewidencji księgowej. Pozostałych środków trwałych oraz pozabilansowej ewidencji ilościowej składników majątkowych. Znaczenie ksiąg inwentarzowych.
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w powyższym zakresie przez audyt i instytucje kontroli zewnętrznej (RIO, NIK i KAS):

• nieodnotowywanie w ewidencji księgowej daty wymagalności zobowiązań,
• nieprawidłowa ewidencja zobowiązań wobec kontrahentów,
• nieprawidłowa ewidencja zobowiązań podatkowych jednostki budżetowej,
• nieprawidłowa ewidencja zobowiązań podatkowych jednostki budżetowej,
• rozbieżności w nazwach kont syntetycznych,
• dokonywanie wydatków, które nie miały pokrycia w planie finansowym jednostki.
Lista osób i podmiotów objętych sankcjami. Decyzje ministra SWiA.
Remont a ulepszenie – znaczenie komórek merytorycznych:

• Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów
Rachunkowości w sprawie Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” Umowa na roboty remontowe a obligatoryjne elementy jakie powinna zawierać.
Czy zamawiający mogą już zgodnie z prawem potrącać wykonawcom kary umowne i dochodzić ich z zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
Etapy kontroli: formalnej, rachunkowej, merytorycznej a kontroli biznesowej.
Obligatoryjne czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie rocznych sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych oraz finansowych:

• wzory protokołów,
• potwierdzenie sald.
Inwentaryzacja (cele, metody, terminy, dokumentacja, rozliczenie wyników inwentaryzacji).
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu:
• 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 17-02-2023)
• 1049 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 17-02-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć:
I dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co