ABC zamówień sektorowych z branż: kanalizacyjno – wodociągowej, komunalnej, ciepłowniczej i energetycznej

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najistotniejszymi zagadnieniami związanymi z zamówieniami sektorowymi, omówiona zostanie specyfikacja warunków zamówień publicznych, eletroniczne dokumenty i zasady publikacji zamówień, obowiązki informacyjne i umowy stosowane przy zamówieniach.

Metodyka
• case studies
• dyskusja
• prezentacja, dodatkowe materiały do wykorzystania
• wykład

Szkolenie adresowane jest do:
• Kierowników Zamawiających Sektorowych
• Kadry zarządzającej
• Członków Komisji Przetargowych
• Pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego
• Kontrolerów i audytorów
1. Czynności przygotowawcze przy zamówieniach sektorowych:
a. progi stosowania ustawy i wpływ na dobór procedury (nowe progi),
b. planowanie zamówień publicznych,
c. analiza potrzeb i wymagań,
d. zasada efektywności ekonomicznej,
e. prawidłowe szacowanie zamówienia (oparte na konkretnych przykładach),
f. opis przedmiotu zamówienia (zasady opisu przedmiotu zamówienia, uwzględnianie aspektów społecznych w opisie przedmiotu zamówienia, równoważność w praktyce).

2. Zamówienia regulaminowe w praktyce.

3. Specyfikacja warunków zamówienia do przetargu sektorowego (omówienie najczęściej popełnianych błędów przy jej tworzeniu):

a) Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe (podobieństwa i różnice, jak dobrać właściwe środki dowodowe, zasady uzupełniania oraz weryfikacji),
b) odstępstwa od zamówień klasycznych,
c) jak określić warunki udziału,
d) jak określić przesłanki wykluczenia,
e) konsorcja i podmioty udostępniające zasoby,
f) opisanie przedmiotu zamówienia,
g) zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
h) kryteria oceny ofert,
i) zabezpieczenie i wadium,

4. Elektroniczne dokumenty - zasady przedstawiania i podpisywania.

5. Co i gdzie należy publikować?

a) Dziennik Urzędowy UE,
b) E-Zamówienia,
c) BZP (ogłoszenia o wykonaniu umowy).

6. Obowiązki informacyjne:
a) informacja o kwocie na realizację zamówienia,
b) informacja z otwarcia ofert,
c) informacja o złożonych ofertach,
d) informacja o wyniku,
e) o wykonaniu umowy,
f) raportowanie umów.

7. Umowy:
a) zasada współpracy,
b) klauzule waloryzacyjne,
c) umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
d) obowiązkowa waloryzacja.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 07-04-2022)
599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 07-04-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:

• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego
Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co