Akcja bilans – przygotowanie urządzeń księgowych do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych w JSFP za 2022 r.

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi czynnościami niezbędnymi w przygotowaniu urządzeń księgowych do prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Podczas szkolenia omówiony zostanie harmonogram czynności przygotowawczych związanych z zamknięciem roku budżetowego oraz zasady i sposób przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników i innych pracowników służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych.
I. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRAWIDŁOWYM ZAMKNIĘCIEM ROKU BUDŻETOWEGO
Analiza zdarzeń, bieżące kontrolowanie terminów wpływu dokumentacji finansowej do jednostki mając na uwadze obowiązujący plan wydatków oraz szczególne zwrócenie uwagi na:
• zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie będą miały miejsce w danym roku,
• bieżące monitorowanie realizacji zobowiązań, aby nie dopuścić do ich ewentualnego przeterminowania. Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji:
• terminy i zasady.
Analiza i ewentualna korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Prawidłowe zaksięgowanie kosztów i zobowiązań na przełomie roku budżetowego.
Rozliczenie ewentualnych zaliczek udzielonych pracownikom.
Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków pod kątem prawidłowego ustalenia np. dochodów z mienia (czynsze, dzierżawy, sprzedaż majątku itp.) lub z tytułu świadczonych usług.
Zwrócenie uwagi na dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego w odniesieniu m.in. do:

• ewidencji oraz weryfikacji należności i zobowiązań,
• naliczenie odsetek za zwłokę (podstawy prawne i wyjaśnienia szczególne),
• naliczenia odpisów aktualizujących wartości należności (jak prawidłowo powinno funkcjonować konto „290”),
• zweryfikowanie prawidłowości zaangażowania wydatków itp. (analiza kont pozabilansowych 998 i 999).
Dokonanie wyliczenia i poprawnego ujęcia w księgach rachunkowych jednostki umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych lub według stawek określonych decyzją dysponenta części budżetowej oraz zweryfikowanie stanu pozostałych środków trwałych i ich jednorazowego umorzenia.
Rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje (po uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną w zakresie inwestycji) i dokonanie przeksięgowań zakończonych zadań inwestycyjnych na właściwe konta, ewentualne rozliczenie inwestycji zaniechanych (przykłady prawidłowych rozliczeń).


II. INWENTARYZACJA – ZASADY ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA I UDOKUMENTOWANIA ORAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI – ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH OSÓB.
Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako ważny element rachunkowości jednostek wynikający z uor.
Terminarz inwentaryzacji dostosowany do aktualnej sytuacji uwzględniający prawidłową organizację inwentaryzacji, przebieg i jej udokumentowanie.
Metody, rodzaje oraz sposoby prawidłowego przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji wg zasad zawartych w uor.
Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

• prace organizacyjne przed spisem, podział kompetencji między poszczególnymi osobami odpowiedzialnymi za inwentaryzację oraz prawidłowe rozliczenie spisu z natury.
Inwentaryzacja uzgadniania drogą potwierdzenia sald wymagająca odpowiednich etapów i prawidłowej dokumentacji.
Inwentaryzacja aktywów i pasywów w drodze weryfikacji:

• zasady, sposoby i dokumentacja.
Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji, ustalenie ewentualnych różnic i opracowanie prawidłowej dokumentacji poinwentaryzacyjnej.
Zwrócenie uwagi na ważniejsze nieprawidłowości wykazywane przez służby kontrolne.
Rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pozostałych pracowników.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-11-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
• certyfikat (wer. elektroniczna)
• materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-11-2022)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-11-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Szkolenie na Sali odbędzie się:
Hotel Focus***, ul. Łąkowa 23/25, 90 -554 Łódź

Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co