Akcja bilans za 2021 rok w instytucjach kultury

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność i zamknięcie roku 2021 w Instytucji Kultury.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki, wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Wychodząc naprzeciw uczestnikom w załączeniu, jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

W ramach szkolenia mamy do zaoferowania klika różnych form udziału. Pakiety obejmują udział w szkoleniu wraz z dodatkowymi świadczeniami takimi jak pełne wyżywienie, nocleg lub uczestnictwo w formie online. Wybiera się je na etapie wypełnienia formularza zgłoszenia.

Typ szkolenia
Wyjazdowe hybrydowe

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych instytucji kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.
Dzień 1 – 17.01.2022 r.
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:

• dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

Dzień 2 – 18.01.2022 r.
I. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH KULTURY
Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w tym:

• ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
• zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
• błędów z lat poprzednich,
• zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu – Plan finansowy.
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

• przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty, rozliczenia międzyokresowe – schematy księgowań z wyjaśnieniami,
• pozostałe przychody i koszty operacyjne (sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),
• kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N – problemy Bibliotek po kontroli,
• przychody i koszty finansowe – różnice,
• przeksięgowanie na Wynik Finansowy.
Należności, zobowiązania oraz odsetki:
• aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach rachunkowych,
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiązanie ze stopą referencyjną – zmiany).
II. MAJĄTEK W INSTYTUCJACH KULTURY
Źródła ich finansowania oraz ujęcie i ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – problemy.
Fundusz Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy.
Przekazanie majątku Instytucji Kultury (jaka forma) – błędy w przekazywaniu majątku.
Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały (obiekty pojedyncze, obiekty zbiorcze).
Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po zmianach:

• środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł, w tym: umorzenie i amortyzacja,
• wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX,
• środki trwałe w budowie (inwestycje) – nabycia i kosztów wytworzenia.
Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw, zbiorów (materiałów) bibliotecznych, eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki – ich odpisy aktualizacyjne.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Dzień 3 – 19.01.2022 r.
II. MAJĄTEK W INSTYTUCJACH KULTURY cd.
Amortyzacja środka trwałego – terminy, weryfikacja.
Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11 w dobie epidemii:

• cele, terminy i częstotliwość.
• metody inwentaryzacji (spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja),
• przygotowanie obszarów inwentaryzacji – etapy jej przeprowadzenia,
• podział obowiązków oraz kompetencje w zakresie inwentaryzacji (kierownika jednostki, głównego księgowego, członków komisji inwentaryzacyjnej, członków zespołów spisowych),
• dokumentacja inwentaryzacyjna (instrukcja inwentaryzacyjna, zarządzenie kierownika jednostki, arkusze spisu z natury, skontrum zbiorów bibliotecznych, oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, sprawozdanie z przebiegu spisu z natury, protokoły, zestawienia),
• różnice.
Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.
Muzealia – ewidencja, inwentaryzacja.
III. E–SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania:

• wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
• bilans i Rachunek Zysków i Strat,
• sprawozdanie ze zmian w Funduszach oraz z tytułu Przepływów,
• dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik do sprawozdania,
• badanie przez audytora – obowiązek?,
• publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub brak publikacji.
IV. WYBRANE ZAGADNIENIA PODATKOWE
Korekty roczne, 5-letnie, 10-letnie podatku VAT.
Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy – wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych.
Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych – zasady wypełniania CIT-8 i CIT-8/0 – wyliczenie przykładu.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Pakiet 1:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 1-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1849 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-01-2022)
• 2049 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-01-2022)

Pakiet 2:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg (łóżko) w pok. 2-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-01-2022)
• 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-01-2022)

Pakiet 3:
Udział w szkoleniu (w hotelu), obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-01-2022)
• 1499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-01-2022)

Pakiet 4:
Udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
• 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 10-01-2022)
• 1199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 10-01-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Lokalizacja szkolenia na sali:
Ośrodek Fian w Zakopanem, ul. Chałubińskiego 38; 34-500 Zakopane.


Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 3 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Czas trwania
I dzień: zakwaterowanie od 15:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co