Akcja bilans za 2022 rok w państwowych i samorządowych instytucjach kultury.

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność i zamknięcie roku 2022 w Instytucji Kultury.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Wychodząc naprzeciw uczestnikom – w załączeniu, jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest dla głównych księgowych Instytucji Kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.
I. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH KULTURY
Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w tym:

• ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
• zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
• błędów z lat poprzednich,
• zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu – Plan finansowy.
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

• przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty, rozliczenia międzyokresowe – schematy księgowań z wyjaśnieniami,
• pozostałe przychody i koszty operacyjne ( sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),
• kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N – problemy Bibliotek po kontroli,
• przychody i koszty finansowe – różnice,
• przeksięgowanie na Wynik Finansowy.
Należności, zobowiązania oraz odsetki:
• aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach rachunkowych,
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany).
Fundusz Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy.
Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – po zmianach.
Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw, zbiorów (materiałów) bibliotecznych, eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki – ich odpisy aktualizacyjne.
Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji – rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11 w dobie epidemii.
Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.
Muzealia – ewidencja, inwentaryzacja.

II. E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PODATKOWE – CIT8:
E-sprawozdanie finansowe – zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania:

• wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
• bilans i Rachunek Zysków i Strat,
• sprawozdanie ze zmian w Funduszach oraz z tytułu Przepływów,
• dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik do sprawozdania,
• badanie przez audytora – obowiązek?
• publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub brak publikacji.
Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych – NOWE ZASADY dt. CIT -8 i CIT- 8 /0 – wyliczenie przykładu.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 05-12-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 05-12-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co