Akcja bilans – zamknięcie roku 2023 w JST i ich jednostkach organizacyjnych z przykładami wypełnionych sprawozdań.

Szkolenie ma na celu w praktyczny sposób przybliżyć Państwu zasady dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2023 rok w JST i ich jednostkach organizacyjnych.
Zamknięcie roku wymaga zgromadzenia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących tego roku, kompletnego ujęcia operacji dotyczących zdarzeń gospodarczych, dokonania stosownych odpisów aktualizujących oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce.
Obszerny materiał wraz ze schematami księgowań oraz wypełnionymi drukami sprawozdań, zawiera wyjaśnienia wszystkich pozycji, każdego elementu sprawozdania finansowego wraz z przykładami i załącznikami dla: bilansu JST, bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego, rachunku wyników, zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy skarbników, głównych księgowych, pracowników służb finansowo- księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

PROWADZĄCA:
Teresa Krawczyk
-wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor kilkunastu pozycji książkowych oraz kilkudziesięciu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości. Szkoli zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, jak i pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.
Zamknięcie roku – harmonogram niezbędnych czynności.
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów.
Należności i zobowiązania, odsetki i ich aktualizacja:

• aktualizacja należności budżetowych, zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja,
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne.
Rozliczenie udzielonych i otrzymanych dotacji.
Rozliczenie środków na wydzielonym rachunku dochodów.
Rozliczenie nadwyżki środków obrotowych wypracowanej przez samorządowy zakład budżetowy.
Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego.
Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, WNiP, środki trwałe w budowie (inwestycje) po zmianach, problemy z ewidencją – wybrane zagadnienia.
Inwentaryzacja:

• terminy i sposoby inwentaryzacji,
• rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach rachunkowych (dokumentacja, wzory) wybrane zagadnienia. Sprawozdanie finansowe za 2023 r. wzory:
• bilans – zasady sporządzania bilansu budżetu jednostki samorządu terytorialnego- wypełniony wzór,
• bilans – wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle ustawy o rachunkowości- zasady sporządzania Bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego – wypełniony wzór- przykład,
• rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) – przychody i koszty, wycena, sposób prezentacji- przykład,
• zestawienie zmian w funduszu własnym jednostki – przykład,
• informacja dodatkowa- przykład (zarządzenie oraz załączniki jak sporządzić-wzory w excelu),
• zasady sporządzania łącznych sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego, po dokonaniu eliminacji wzajemnych rozliczeń między jednostkami – przykład.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-01-2024)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-01-2024)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co