Aspekty finansowo–księgowe projektów UE 2014-2020 – szkolenie specjalistyczne (szkolenie online)

Cel szkolenia: Uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu aspektów finansowo-księgowych projektów UE 2014-2020.

Korzyści: uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak prowadzić wyodrębnioną księgowość projektu, kto i jak powinien opisywać dokumenty księgowe, jak ewidencjonować środki trwałe powstałe/ulepszone w projekcie, co robić w przypadku zwrotów, pomyłek, jak powinna być prowadzona współpraca na linii księgowość – finanse projektu, jak zachować trwałość projektu, jak przygotować projekt do kontroli od strony finansowej, jak rozliczyć korygować wydatki, jak bronić kwalifikowalności wydatków, jak postępować z VAT w projektach, co z finansami projektu w czasie pandemii.
Wyodrębniona księgowość w prawie unijnym;
Konsekwencje braku wyodrębnienia księgowego wydatków projektowych;
Specyfika księgowania wydatków projektowych w samorządach;
Przykłady prawidłowych zapisów w Polityce rachunkowości;
Uspójnienie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji księgowej z wymogami projektu, wytycznymi i instrukcjami IP/IZ;
Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ( lub decyzji) a ich księgowanie i rozliczanie w SL2014;
Warunki przeksięgowań;
Przebieg kontroli księgowej dokumentacji;
Najczęściej popełniane błędy w księgowości projektowej.
Wydatki niekwalifikowane

jak i kiedy skorygować księgowo;
Faktury korygujące we wnioskach o płatność;
Zwroty i korekty we wniosku o płatność w SL2014;
Specyfika zwrotów w projektach pup;
Prawidłowe dokumentowanie wydatków projektowych

opisy, kto kiedy ich dokonuje;
Karta rozliczenia wydatków we wniosku o płatność w SL2014;
Wymogi archiwizacji dokumentacji projektowej a przepisy dotyczące instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji w jednostkach sektora finansów publicznych;
Jak postępować z budżetem projektu w okresie pandemii

jakie zmiany są dopuszczalne.
Prawidłowe rozliczanie umów- zlecenia oraz dokumentacja z tym związana
omówienie na przykładach;
Kwalifikowanie, rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń w projektach;
Kary umowne w projektach i ich ujmowanie księgowe oraz finansowe

różne przypadki;
VAT w projektach;
Jak księgować VAT niekwalifikowalny lub częściowo niekwalifikowalny;
Zamykanie finansowe projektu, kontrole w okresie trwałości, w tym kontrole VAT;
Zwroty w okresie trwałości;
Najważniejsze zapisy wytycznych w zakresie nieprawidłowości;
Planowane zmiany w perspektywie finansowej 2021-27.
Sesja: Pytania i odpowiedzi

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 

Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
399,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 23/11/2020)
499,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 23/11/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 15.00

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co