Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2014-2020, w tym w okresie pandemii – szkolenie specjalistyczne (szkolenie online)

Cel szkolenia: Uaktualnienie i wzbogacenie wiedzy z zakresu aspektów finansowo-księgowych projektów UE 2014-2020

Korzyści: uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki jak prowadzić wyodrębnioną księgowość projektu, kto i jak powinien opisywać dokumenty księgowe, jak ewidencjonować środki trwałe powstałe/ulepszone w projekcie, co robić w przypadku zwrotów, pomyłek, jak powinna być prowadzona współpraca na linii księgowość – finanse projektu, jak zachować trwałość projektu, jak przygotować projekt do kontroli od strony finansowej, jak rozliczyć korygować wydatki, jak bronić kwalifikowalności wydatków, jak postępować z VAT w projektach.
Godz. 9.00-10.30
 Wyodrębniona księgowość w prawie unijnym;
 Konsekwencje finansowe braku wyodrębnienia księgowego wydatków projektowych;
 Kiedy nie stosujemy wyodrębnionej księgowości – jakie powinny być zapisy w związku z tym w Polityce rachunkowości;
 Specyfika księgowania wydatków projektowych w samorządach;
 Przykłady prawidłowych zapisów w Polityce rachunkowości;
 Uspójnienie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji księgowej z wymogami projektu, wytycznymi i instrukcjami IP/IZ;
 Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie ( lub decyzji) a ich księgowanie i rozliczanie w SL2014;
 Przebieg kontroli księgowej dokumentacji;
 Najczęściej popełniane błędy w księgowości projektowej;
 Jak prawidłowo prowadzić finanse projektu krok po kroku.

Godz. 10.30-10.45 Przerwa
Godz. 10.45-12.15
 Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków od 1.01.2021 r. oraz zawieszone zapisy do 31.12.2021 r.
 Wydatki niekwalifikowane jak i kiedy skorygować księgowo;
 Faktury korygujące we wnioskach o płatność;
 Prawidłowe dokumentowanie wydatków projektowych – opisy, kto kiedy ich dokonuje;
 Karta rozliczenia wydatków we wniosku o płatność;
 Jak postępować z budżetem projektu w okresie pandemii – jakie zmiany są dopuszczalne – aktualizacja specustawy funduszowej na 2021 r.
 Kiedy można kwalifikować wydatki, pomimo iż cele nie zostały osiągnięte;

Godz.12.15- 12.35 Przerwa
Godz.12.35-14.00
 Prawidłowe rozliczanie umów- zlecenia oraz dokumentacja z tym związana – omówienie na przykładach;
 Wynagrodzenia w projektach;
 Jak utrzymać i opłacać personel projektu w okresie pandemii.
 Kary umowne w projektach i ich ujmowanie księgowe oraz finansowe – różne przypadki;
 Zmiany definicji dochodu w rozporządzeniu unijnym tzw. OMNIBUSIE i ich praktyczny wymiar;
 VAT w projektach;
 Zamykanie finansowe projektu, kontrole w okresie trwałości, w tym kontrole VAT;
 Zwroty w okresie trwałości;
 Najważniejsze wymogi z wytycznych w zakresie nieprawidłowości, w tym ułatwienia w okresie pandemii.

Sesja: Pytania i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 06-04-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 06-04-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego
Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co