Bilans zamknięcia w jsfp za 2019 rok (zasady prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego)

Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, głównych księgowych, skarbników i innych pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych.
Podstawowe czynności związane z zakończeniem roku budżetowego to m. in.

1. Zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym roku , z uwzględnieniem :
ewentualnych korekt błędów z lat poprzednich oraz zasady uwzględnienia zdarzeń dotyczących zamykanego roku po sporządzeniu i zatwierdzeniu B.Z. 2. Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego ( sposób i zasady ich prawidłowej ewidencji)
3. Dokonanie księgowań, które – zgodnie z przepisami szczególnymi – podlegają wykonaniu na koniec roku budżetowego w odniesieniu m. innymi do:
ewidencji oraz weryfikacji należności i zobowiązań
prawidłowości naliczenia odsetek za zwłokę
odpisów aktualizujących wartości należności ( nieprawidłowości i problemy związane z tą aktualizacją)
przeanalizowanie prawidłowości zaangażowania wydatków na koncie 998. itp. oraz ich prawidłowe prezentowanie w sprawozdawczości

Inwentaryzacja roczna – cel i jej rola w związku z zamknięciem roku:
1. Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki i jej szczególna rola przy prawidłowym zamknięciem roku i sporządzeniu B.Z. z załącznikami.
2. Metody( rodzaje, sposoby)przeprowadzania inwentaryzacji wg uor
3. Zasady prawidłowego rozliczenia spisu z natury ( kto i na jakim etapie odpowiada? )
4. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.
5. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów
6. Prawidłowe .rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie ewentualnych różnic.
opracowanie prawidłowej dokumentacji poinwentaryzacyjnej
ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki
7. Zwrócenie uwagi na ważniejsze nieprawidłowości wykazywane przez służby kontrolne mające wpływ na prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji do B.Z.
8. Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji
9. Rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego (skarbnika) oraz pozostałych pracowników.

Przeksięgowania roczne i prawidłowe ustalenie wyniku finansowego:
1. Sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, które stanowią podstawę prawidłowego sporządza rocznego sprawozdania finansowego.

Praktyczne omówienie zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach :
1.W zestawieniu zmian w funduszu jednostki
2. W rachunku strat i zysków
3. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z.( zał. Nr 12 )

Dyskusja wolne wnioski i zapytania.
Łódź, 5 lutego 2020 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa od osoby: 420,00 zł +23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Cena obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat.

Godziny zajęć: 9.00- 14.00

Miejsce zajęć: centrum miast – o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co