Bilans zamknięcia w JSFP za 2020 rok – podstawowe zasady związane z prawidłowym sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego (szkolenie online)

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami związanymi z prawidłowym sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Omówione zostaną niezbędne czynności związane z zakończeniem roku budżetowego, inwentaryzacja roczna – jej cel i rola w związku z zamknięciem roku. W praktyczny sposób zostaną także omówione zasady prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach.

Metodyka
dyskusja
omówienie studium przypadków
prezentacja
wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
NIEZBĘDNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU BUDŻETOWEGO
Zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym roku z uwzględnieniem:  

ewentualnych korekt błędów z lat poprzednich,
zasady uwzględnienia zdarzeń dotyczących zamykanego roku po sporządzeniu i zatwierdzeniu B.Z.

Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego:
sposób i zasady ich prawidłowej ewidencji.

Rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje (po uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną w zakresie inwestycji) i dokonanie przeksięgowań zakończonych zadań inwestycyjnych na właściwe konta, ewentualne rozliczenie inwestycji zaniechanych.
Uzgodnienie z jednostką nadrzędną kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków oraz przekazanie kwot wynikających z rozliczenia do właściwego budżetu.
Naliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych zobowiązań jednostki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków i kont podatników pod kątem:

występowania pozycji do wyjaśnienia,
niedopuszczenia do przeterminowania należności i zobowiązań,
umarzania należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków pod kątem prawidłowego ustalenia dochodów z mienia (czynsze, dzierżawy, sprzedaż majątku itp.) lub z tytułu świadczonych usług itp.

Ustalenie realności sald kont analitycznych w szczególności dotyczących:
zaliczek udzielonych pracownikom np. z tytułu kosztów podróży służbowych,
udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych,
niepodjętych wynagrodzeń przez pracowników,
rozliczeń z pracownikami z pozostałych tytułów,
rozliczeń z tytułu wpłaconych wadiów i wpłaconych zabezpieczeń i gwarancji,
rozliczeń z tytułu udzielonych dotacji,
rozliczeń z tytułu otrzymanych dotacji.

Naliczenie wymagalnych a niezapłaconych odsetek od należności oraz odsetek od zobowiązań.
Aktualizacja należności wątpliwych i spornych.
Weryfikacja poprawności ustalenia zaangażowania roku bieżącego oraz przeksięgowanie zaangażowania dotyczącego roku następnego lub kolejnych lat.
 
INWENTARYZACJA ROCZNA – CEL I JEJ ROLA W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM ROKU
Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki i jej szczególna rola przy prawidłowym zamknięciem roku i sporządzeniu B.Z. z załącznikami.
Metody (rodzaje, sposoby) przeprowadzania inwentaryzacji wg uor.

Zasady prawidłowego rozliczenia spisu z natury:

kto i na jakim etapie odpowiada?

Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów.

Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie ewentualnych różnic:

opracowanie  prawidłowej  dokumentacji poinwentaryzacyjnej,
ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki.

Zwrócenie uwagi na ważniejsze nieprawidłowości wykazywane przez służby kontrolne mające wpływ na prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji do B.Z.
Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji
Rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego (skarbnika) oraz pozostałych pracowników.
Sporządzenie na koniec roku obrotowego zestawienia sald wszystkich kont analitycznych oraz sprawdzenie ich zgodności z saldami kont syntetycznych.

Wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie ich treści na inny komputerowy nośnik danych w następującym zakresie:
dzienniki za rok obrotowy,
księga główna za rok obrotowy,
księgi pomocnicze (np. środki trwałe, rozrachunki, rzeczowe składniki obrotowe),
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej na koniec roku obrotowego,
zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego.

  PRAKTYCZNE OMÓWIENIE ZASAD PREZENTOWANIA DANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH BILANSU ZAMKNIĘCIA ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH:
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki,
w rachunku strat i zysków,
w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z. (zał. nr 12).

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
399,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30/11/2020)
499,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30/11/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.
W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie pdf, certyfikat w formie pdf.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co