Bilans zamknięcia w JSFP za 2020 rok – zasady prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz z załącznikami i otwarciem ksiąg rachunkowych 2021 r. (szkolenie online)

Celem szkolenia jest przeanalizowanie zasad prowadzenia ewidencji zdarzeń, jakie miały miejsce w jednostkach sektora finansów publicznych w 2020 r. i praktyczne wyjaśnienia pozwalające na zamknięcie ksiąg rachunkowych w taki sposób, aby uzyskane na ich podstawie informacje w sprawozdawczości były rzetelne, bezbłędne i sprawdzalne.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
I. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM ROKU BUDŻETOWEGO
Zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym roku z uwzględnieniem:
• ewentualnych korekt błędów z lat poprzednich,
• zasad uwzględnienia zdarzeń dotyczących zamykanego roku po sporządzeniu i zatwierdzeniu Z.
Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego (sposób i zasady ich prawidłowej ewidencji).
Rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje (po uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną w zakresie inwestycji) i dokonanie przeksięgowań zakończonych zadań inwestycyjnych na właściwe konta, ewentualne rozliczenie inwestycji zaniechanych.
Uzgodnienie z jednostką nadrzędną kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków oraz przekazanie kwot wynikających z rozliczenia do właściwego budżetu.
Naliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych zobowiązań jednostki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków i kont podatników pod kątem:

• występowania pozycji do wyjaśnienia,
• ewentualnego umarzenia należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków pod kątem prawidłowego ustalenia np. dochodów z mienia (czynsze, dzierżawy, sprzedaż majątku itp.) lub z tytułu świadczonych usług itp. Ustalenie realności sald kont analitycznych w szczególności dotyczących:
• udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych,
• rozliczeń z pracownikami z pozostałych tytułów,
• rozliczeń z tytułu wpłaconych wadiów i wpłaconych zabezpieczeń i gwarancji,
• rozliczeń z tytułu udzielonych dotacji,
• rozliczeń z tytułu otrzymanych dotacji.
Naliczenie wymagalnych a niezapłaconych odsetek od należności oraz odsetek od zobowiązań.
Aktualizacja należności wątpliwych i spornych.
Ustalenie odpisów aktualizujących należności (jak prawidłowo powinno funkcjonować konto 290?):

• ewentualne odstępstwa od obowiązującego dochodzenia należności budżetowej.
Weryfikacja poprawności ustalenia zaangażowania roku bieżącego oraz przeksięgowanie zaangażowania dotyczącego roku następnego lub kolejnych lat.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

• czy jednostki budżetowe mogą zrezygnować z rozliczania w czasie nieistotnych kwotowo kosztów?

II. INWENTARYZACJA ROCZNA – CEL I JEJ ROLA W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM ROKU MAJĄC NA UWADZE PANDEMIĘ COVID-19
Funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki i jej szczególna rola przy prawidłowym zamknięciem roku i sporządzeniu B.Z. z załącznikami.
Zasady prawidłowego rozliczenia spisu z natury (kto i na jakim etapie odpowiada?).
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów.
Prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie ewentualnych różnic:

• opracowanie prawidłowej dokumentacji poinwentaryzacyjnej,
• ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki.
Zwrócenie uwagi na ważniejsze nieprawidłowości wykazywane przez służby kontrolne mające wpływ na prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji do B.Z.
Przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
Rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego (skarbnika) oraz pozostałych pracowników.
Wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie ich treści na inny komputerowy nośnik danych w następującym zakresie:

• dzienniki za rok obrotowy,
• księga główna za rok obrotowy,
• księgi pomocnicze (np. środki trwałe, rozrachunki, rzeczowe składniki obrotowe),
• zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej na koniec roku obrotowego,
• zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego.
Terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

III. PRAKTYCZNE OMÓWIENIE ZASAD PREZENTOWANIA DANYCH W POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH BILANSU ZAMKNIĘCIA ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH:

• w zestawieniu zmian w funduszu jednostki,
• w rachunku strat i zysków,
• w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z. (zał. nr 12).

Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-01-2021)
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-01-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple).
• tabletu/smartphona.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie pdf, certyfikat w formie pdf.
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co