Bilans zamknięcia w JSFP za 2021 r. oraz prawidłowe otwarcie ksiąg rachunkowych 2022 r.

Celem szkolenia jest przeanalizowanie zasad prowadzenia ewidencji zdarzeń, jakie miały miejsce w jednostkach sektora finansów publicznych w 2021 r. i praktyczne wyjaśnienia pozwalające na zamknięcie ksiąg rachunkowych w taki sposób, aby uzyskane na ich podstawie informacje w sprawozdawczości, były rzetelne, bezbłędne i sprawdzalne. Szczegółowo zostanie omówiony bilans zamknięcia wraz z załącznikami. Zwrócona też zostanie uwaga na prawidłowe otwarcie ksiąg rachunkowych 2022 r.
Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład
Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
Szczegółowa analiza czynności związanych z prawidłowym zamknięciem 2021 r.
Przeanalizowanie czy zostały zaksięgowane wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie miały miejsce w 2021 r.
Sposób i zasady ewidencji kosztów i zobowiązań na przełomie roku budżetowego – czy można uwzględnić zasadę istotności.
Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia – czy jednostki budżetowe mogą zrezygnować z rozliczania w czasie nieistotnych kwotowo kosztów?
Dokonanie ewentualnych korekt błędów z lat poprzednich.
Zasady ewidencji zdarzeń dotyczących zamykanego roku po sporządzeniu i zatwierdzeniu B.Z.
Uzgodnienie z jednostką nadrzędną kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków oraz przekazanie kwot wynikających z rozliczenia do właściwego budżetu.
Rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje (po uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną w zakresie inwestycji) i dokonanie przeksięgowań zakończonych zadań inwestycyjnych na właściwe konta, ewentualne rozliczenie inwestycji zaniechanych – prawidłowa ewidencja tych zdarzeń.
Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków pod kątem:

• występowania pozycji do wyjaśnienia,
• ewentualnego umarzenia należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Naliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych zobowiązań jednostki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
Prawidłowe ustalenie realności sald kont analitycznych w szczególności dotyczących:

• udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych,
• rozliczeń z pracownikami z pozostałych tytułów,
• rozliczeń z tytułu wpłaconych wadiów i wpłaconych zabezpieczeń i gwarancji,
• rozliczeń z tytułu udzielonych i otrzymanych dotacji.
Naliczenie wymagalnych a niezapłaconych odsetek od należności oraz odsetek od zobowiązań.
Analiza należności wątpliwych i spornych oraz ich prawidłowe zaksięgowanie.
Ustalenie odpisów aktualizujących należności do ustalenia realnych należności w B.Z – jak prawidłowo powinno funkcjonować konto 290?
Weryfikacja poprawności ustalenia zaangażowania roku bieżącego oraz przeksięgowanie zaangażowania dotyczącego roku następnego lub kolejnych lat.
Rola i cel inwentaryzacji rocznej w związku z zamknięciem roku budżetowego:

• inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki i jej szczególna rola przy prawidłowym zamknięciem roku i sporządzeniu B.Z. z załącznikami,
• zasady prawidłowego rozliczenia spisu z natury – kto i na jakim etapie odpowiada?
• inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald,
• inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów,
• prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie ewentualnych różnic:
• opracowanie prawidłowej dokumentacji poinwentaryzacyjnej,
• ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki,
• zwrócenie uwagi na ważniejsze nieprawidłowości wykazywane przez służby kontrolne mające wpływ na prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji do B.Z.,
• przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji,
• rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego (skarbnika) oraz pozostałych pracowników.
Wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie ich treści na inny komputerowy nośnik danych w następującym zakresie:
• dzienniki za rok obrotowy,
• księga główna za rok obrotowy,
• księgi pomocnicze (np. środki trwałe, rozrachunki, rzeczowe składniki obrotowe),
• zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej na koniec roku obrotowego,
• zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego,
• terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych w JSFP.
Praktyczne omówienie zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach B.Z. oraz w załącznikach:
• w zestawieniu zmian w funduszu jednostki,
• w rachunku strat i zysków,
• w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z. (zał. nr 12).
Prawidłowe otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2022.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.

Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 429 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-01-2022)
• 529 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-01-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 20-01-2022)
• 649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 20-01-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje: miejsce szkolenia Hotel Focus***, ul. Łąkowa 23/25, 90 -554 Łódź
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co