Bilans zamknięcia – zasady prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego w JSFP za 2021 r.

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami związanymi z prawidłowym sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Omówione zostaną niezbędne czynności związane z zakończeniem roku budżetowego, inwentaryzacja roczna – jej cel i rola w związku z zamknięciem roku. W praktyczny sposób zostaną także omówione zasady prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.
Niezbędne czynności związane z prawidłowym zakończeniem roku budżetowego.
Zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym roku z uwzględnieniem

• ewentualnych korekt błędów z lat poprzednich oraz
• zasady uwzględnienia zdarzeń dotyczących zamykanego roku po sporządzeniu i zatwierdzeniu Z.
Koszty i zobowiązania na przełomie roku budżetowego (sposób i zasady ich prawidłowej ewidencji)
Rozliczenie poniesionych wydatków na inwestycje (po uzgodnieniu z właściwą komórką merytoryczną w zakresie inwestycji) i dokonanie przeksięgowań zakończonych zadań inwestycyjnych na właściwe konta oraz ewentualne rozliczenie inwestycji zaniechanych.
Uzgodnienie z jednostką nadrzędną kwot zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków oraz przekazanie kwot wynikających z rozliczenia do właściwego budżetu.
Naliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych zobowiązań jednostki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków i kont podatników pod kątem:

• występowania pozycji do wyjaśnienia,
• niedopuszczenia do przeterminowania należności i zobowiązań,
• ewentualnego umarzania należności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dokonanie przeglądu kont analitycznych rozrachunków pod kątem prawidłowego ustalenia dochodów z mienia (czynsze, dzierżawy, sprzedaż majątku itp.) lub z tytułu świadczonych usług itp.
Przeanalizowanie i ustalenie realności sald kont analitycznych w szczególności dotyczących:

• zaliczek udzielonych pracownikom np. z tytułu kosztów podróży służbowych,
• udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych,
• niepodjętych wynagrodzeń przez pracowników,
• rozliczeń z pracownikami z pozostałych tytułów,
• rozliczeń z tytułu wpłaconych wadiów i wpłaconych zabezpieczeń i gwarancji,
• rozliczeń z tytułu udzielonych i otrzymanych dotacji.
Naliczenie wymagalnych a niezapłaconych odsetek od należności oraz ewentualnych odsetek od zobowiązań.
Aktualizacja należności wątpliwych i spornych.
Weryfikacja poprawności ustalenia zaangażowania roku bieżącego oraz przeksięgowanie zaangażowania dotyczącego roku następnego lub kolejnych lat.
Inwentaryzacja roczna – cel i jej rola związana z zamknięciem roku:

• funkcje i cele inwentaryzacji, inwentaryzacja jako element rachunkowości jednostki i jej szczególna rola przy prawidłowym zamknięciem roku i sporządzeniu B.Z. z załącznikami,
• metody (rodzaje, sposoby) przeprowadzania inwentaryzacji wg uor,
• zasady prawidłowego rozliczenia spisu z natury (kto i na jakim etapie odpowiada?),
• inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald,
• inwentaryzacja w drodze weryfikacji aktywów i pasywów,
• prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji i ustalenie ewentualnych różnic:
• opracowanie prawidłowej dokumentacji poinwentaryzacyjnej,
• ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach jednostki,
• zwrócenie uwagi na ważniejsze nieprawidłowości wykazywane przez służby kontrolne mające wpływ na prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji do B.Z,
• przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji,
• rola i odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego (skarbnika) oraz pozostałych pracowników.
Wydrukowanie ksiąg rachunkowych lub przeniesienie ich treści na inny komputerowy nośnik danych w następującym zakresie:
• dzienniki za rok obrotowy,
• księga główna za rok obrotowy,
• księgi pomocnicze (np. środki trwałe, rozrachunki, rzeczowe składniki obrotowe),
• zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej na koniec roku obrotowego,
• zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych na koniec roku obrotowego.
Praktyczne omówienie zasad prezentowania danych w poszczególnych pozycjach Bilansu Zamknięcia oraz w załącznikach:
• w zestawieniu zmian w funduszu jednostki,
• w rachunku strat i zysków,
• w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do B.Z. (zał. nr 12).

Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
429 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-11-2021)
529 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-11-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Koszt udziału w szkoleniu na sali:
549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-11-2021)
649 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-11- 2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje: miejsce szkolenia Hotel Focus***, ul. Łąkowa 23/25, 90 -554 Łódź
• certyfikat (wer. papierowa)
• materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
• długopis
• serwis kawowy
• obiad

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co