Czas pracy i zmiany w umowach cywilnoprawnych od stycznia 2021 roku – szkolenie dedykowane instytucjom kultury (szkolenie online)

Szkolenie ma na celu przedstawienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie czasu pracy, rozstrzygnięcie pierwszeństwa stosowania poszczególnych przepisów, przedstawienie optymalnych rozwiązań dotyczących czasu pracy w instytucji.

Na szkoleniu omówiona zostanie ważna zmiana wchodząca w życie od początku 2021 r. Polegająca na obowiązku dokonywania zgłoszeń umów o dzieło do ZUS, jak też ciągle istotna kwestia różnic pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia.
Specyfika działalności instytucji kultury skutkuje m. in. obowiązywaniem części szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy zatrudnionych pracowników.
Pracownicy instytucji kultury – niezależnie od tego czy są to państwowe czy samorządowe instytucje kultury – objęci są częściowo odrębnymi przepisami dotyczącymi czasu pracy. Nie są to jednak regulacje całościowe, a co za tym idzie stosujemy również do nich w zakresie nieuregulowanym odrębnie postanowienia Kodeksu pracy.

Metodyka
dyskusja
wykład
wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników, którzy zajmują się polityką kadrową w instytucji kultury.
PROGRAM:

Przepisy regulujące czas pracy w instytucji kultury.

Czas pracy – podstawowe zagadnienia:

pojęcie czasu pracy, okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy,
normy czasu pracy,
czas pracy w podróży służbowej,
okresy rozliczeniowe,
minimalne odpoczynki dobowe i tygodniowe.

Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.
Przedłużony okres rozliczeniowy czasu pracy.
Systemy czasu pracy – podstawowy, równoważny, przerywany.

Rozkłady czasu pracy:
rozkład w regulaminie pracy,
harmonogramy czasu pracy – obowiązek tworzenia, sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów, dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego,
planowanie czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy – możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania.

Konsekwencje obowiązywania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

Praca w godzinach nadliczbowych:

pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych,
przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach,
polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi,
nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,
nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy,
nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
rekompensowanie pracy nadliczbowej.

Niepełny wymiar czasu pracy:
praca ponad wymiar czasu pracy oraz limity pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
sposoby określenie limitu godzin ponadwymiarowych,
rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę,
nadgodziny dobowe i średniotygodniowe.

Praca w niedziele i święta:
pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta,
rekompensowanie pracy w niedziele i święta – czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych,
brak obowiązku zapewnienia wolnej niedzieli.

Praca w porze nocnej.

Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS – nowy obowiązek!

Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło – kiedy zlecenie, kiedy dzieło.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
399,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30/10/2020;3/12/2020)
499,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30/10/2020;3/12/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.


Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co