Czas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego – organizacja, nadgodziny, dokumentowanie czasu pracy oraz planowane zmiany przepisów.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z odrębnymi przepisami w zakresie czasu pracy, obowiązującymi w jednostkach samorządu terytorialnego i uprawnieniach pracowników samorządowych w zakresie czasu pracy.
Na szkoleniu zostaną wskazane sposoby rozwiązywania praktycznych problemów z organizowaniem pracy i ustalaniem czasu pracy dla poszczególnych kategorii zatrudnionych, w szczególności w zakresie organizacji i rozliczania czasu pracy zdalnej.
Uczestnicy zostaną także zapoznani z najnowszymi tendencjami w orzecznictwie dotyczącym czasu pracy, przekazane zostaną także informacje o projektowanych zmianach w Kodeksie pracy związanych z wdrożeniem dyrektyw UE dotyczących przejrzystych warunków zatrudnienia i „work-life balance” w zakresie dotyczącym organizacji i czasu pracy.

Metodyka
• dyskusja
• kazusy
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadr i płac jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządów takich jak: urzędy, biura, jednostki pomocy społecznej, administracje.
Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych:
• ustawa o pracownikach samorządowych,
• Kodeks pracy,
• relacje przepisów kodeksowych do przepisów szczególnych.
Pracownicy samorządowi – zastosowanie przepisów o czasie pracy do zatrudnionych w kontekście podstaw prawnych wykonywania pracy.
Pojęcie czasu pracy:
• zasada dyspozycyjności pracownika,
• znaczenie miejsca pracy.
Czas pracy a polecenie pracy zdalnej:
• zasady polecania pracy zdalnej,
• sposób rozliczania pracy zdalnej – obowiązki ewidencyjne po stronie pracownika.
Normy i wymiar czasu pracy:
• normy ustawowe,
• norma a wymiar czasu pracy,
• zasadniczy sposób ustalania wymiaru czasu pracy – znaczenie art. 130 KP,
• „sobota świąteczna” i jej konsekwencje dla wymiaru czasu pracy,
• okresy rozliczeniowe: dopuszczalność przedłużania wg. Kodeksu pracy i zastosowanie w jednostkach samorządowych, procedura możliwego wydłużenia okresu rozliczeniowego.
Odpoczynek dobowy i tygodniowy.
System „ruchomego” czasu pracy z art. 140[1] KP i jego zastosowanie.
Praca w systemie zmianowym i jej dopuszczalność.

Systemy czasu pracy:
• system podstawowy,
• równoważny czas pracy,
• przerywany czas pracy,
• system zadaniowy,
• pozostałe systemy czasu pracy.
Rozkłady czasu pracy:
• okres maksymalny,
• podstawowe zasady tworzenia rozkładów czasu pracy,
• krótsze okresy rozliczeniowe a obowiązek tworzenia harmonogramów,
• indywidualne rozkłady czasu pracy,
• elektroniczne formy ustalania rozkładów czasu pracy.
Praca w niedzielę i święta:
• warunki dopuszczalności pracy,
• dodatki za pracę w niedzielę i święta, stanowiska PIP i orzeczenia SN.
Praca w porze nocnej:
• ustalanie pory nocnej,
• dodatki za pracę nocną.
Godziny nadliczbowe:
• obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych:
• polecenie pracodawcy i jego konsekwencje,
• praca „z inicjatywy pracownika”,
• warunki dopuszczalności pracy w nadgodzinach,
• zakaz planowania pracy w nadgodzinach,
• limity godzin pracy, w tym godzin nadliczbowych,
• zasady rozliczenia:
• ewidencja czasu pracy,
• konsekwencje wydłużenia okresów rozliczeniowych,
• wynagrodzenie czy czas wolny,
• sposoby rozliczania pracy w nadgodzinach – czas wolny i wynagrodzenie,
• „zwrot” godzin wolnych:
• zwrot wyłącznie na wniosek,
• czas wolny a wynagrodzenie pracownicze,
• wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach:
• wynagrodzenie za pracę wykonaną,
• brak prawa do dodatku za nadgodziny – opinie doktryny, wykładnia urzędowa KPRM i GIP, orzecznictwo.
Szczególne przypadki rozliczania i ustalania czasu pracy:
• pracownicy zarządzający zakładem pracy i kierownicy „średniego szczebla”:
• kiedy pracownik jest zaliczany do grupy pracowników zarządzających i kierowników,
• organizacja pracy i różnice w uprawnieniach,
• prawo do należności za nadgodziny jako wyjątek,
• podróż służbowa:
• podróż a czas pracy,
• kwestia naruszenia godzin odpoczynku i sposoby rekompensaty,
• zwolnienie od pracy na podstawie rozporządzenia o uspr. nieobecności w pracy i jego zastosowanie,
• dyżury pracownicze.
Zwolnienia od pracy a czas pracy:
• odpracowywanie „zwolnień prywatnych”,
• zwolnienia obowiązkowe.
Praca zdalna według nowych przepisów a czas pracy:
• specyfika wykonywania pracy poza stałym miejscem wykonywania pracy,
• pracownik on-line i potencjalne skutki stałej dyspozytywności pracownika zdalnego: problemy z okresem odpoczynku, kwalifikowanie gotowości on-line jako dyżuru pracowniczego,
• obowiązkowe świadczenia od pracodawcy po zmianach Kodeksu pracy.
Dokumentacja czasu pracy według przepisów ws. dokumentacji pracowniczej:
• elementy dokumentacji czasu pracy: ewidencja godzin, wnioski dotyczące czasu pracy, zgody pracownika na określone zatrudnienie i inne,
• formy prowadzenia dokumentacji czasu pracy – papierowa, elektroniczna, łączność z pozostałymi elementami dokumentacji pracowniczej,
• okres przechowywania dokumentacji czasu pracy.
Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy – wdrożenie dyrektywy Work-Life Balance
• nowe zwolnienia od pracy i ich wpływ na czas pracy: urlop opiekuńczy, zwolnienie z powodu siły wyższej,
• systemy czasu pracy w ramach elastycznej organizacji pracy dla niektórych kategorii zatrudnionych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-06-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-06-2023)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).
Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co