Czas pracy w służbie zdrowia.

Czas pracy w podmiotach medycznych rodzi wiele problemów praktycznych wynikających zarówno z odrębnych od kodeksowych regulacji dotyczących tej materii, jak również specyfiki pracy pracowników. Na szkoleniu przedstawione zostaną regulacje dotyczące czasu pracy zawarte w ustawie o działalności i leczniczej oraz Kodeksie pracy ich praktyczne konsekwencje.

Metodyka
• dyskusja
• techniki multimedialne
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników podmiotów medycznych, oraz działów kadr, prawnych, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych Zakładów Opieki Zdrowotnej.
Pracownicy podmiotów medycznych.
Normy czasu pracy różnych grup pracowników zatrudnionych w podmiotach medycznych:

1. podstawowa norma czasu prac pracowników,
2. pracownicy techniczni i obsługi,
3. pracownicy niewidomi pracujący z pacjentami,
Systemy czasu pracy:
1. system podstawowy,
2. system równoważny,
3. dla kogo zadaniowy czas pracy,
4. czy w podmiocie medycznym można stosować inne systemy czasu pracy.
Doba pracownicza i konsekwencje jej stosowania.
Okresy rozliczeniowe czasu pracy – maksymalna długość, znaczenie.
Harmonogramy czasu pracy – kiedy muszą być tworzone, okres, na jaki muszą być tworzone, czy możliwa jest zmiana harmonogramu, sposób przygotowania harmonogramu.
Dyżury medyczne:

1. wliczanie do czasu pracy, 2. czy dyżur to praca w godzinach nadliczbowych?
3. ograniczenia w stosowani dyżurów,
4. rozliczanie dyżurów.
Dyżury „kodeksowe”.
Gotowość do udzielania świadczeń medycznych.
Odpoczynek dobowy i tygodniowy:

1. minimalne długości,
2. wpływ dyżurów i pozostawanie w gotowości na odpoczynki,
3. możliwość skrócenia odpoczynku tygodniowego.
Praca w godzinach nadliczbowych:
1. przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach,
2. polecenie pracy w godzinach nadliczbowych,
3. nadgodziny dobowe i średniotygodniowe,
4. nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy,
5. nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy,
6. rekompensowanie pracy nadliczbowej.
Praca w dniach wolnych od pracy, w niedziele i święta.
Klauzula opt-out:

1. porozumienie,
2. konsekwencje wprowadzenia,
3. wypowiedzenie przez pracownika.
Ewidencja czasu pracy i dokumenty przechowywane wraz z ewidencją.
Pytania i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-09-2022)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-09-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ( wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Czas trwania – 9.00-14.00 ( w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49, 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co