Dochody i wydatki jednostek budżetowych – praktyczne aspekty realizacji (szkolenie online)

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Dzięki udziałowi w szkoleniu uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki, dowiesz się, jakie czyny w tym zakresie stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także upewnisz się czy prawidłowo przedstawiasz dane w sprawozdaniach budżetowych w zakresie dochodów, należności, wydatków i zobowiązań.

Metodyka
• dyskusja
• omówienie studium przypadków
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowo-finansowych w jednostkach budżetowych.
Podstawy prawne funkcjonowania i obiegu dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych.
Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
• należności krótkoterminowe i długoterminowe,
• przypisy i odpisy,
• nadpłaty,
• zaległości,
• przedawnienia,
• należności sporne i wątpliwe.
Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności i kosztów upomnień – terminy, zasady; odsetki a kary.
Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja.
Odpisy aktualizujące należności budżetowych – zasady, ewidencja.
Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

• umorzenia należności,
• odroczenia terminu płatności,
• rozłożenia zaległości na raty.
Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.
Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:

• ewidencja księgowa,
• klasyfikacja budżetowa.
Wydatki niewygasające.
Zobowiązania finansowe, w tym wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej.
Zaangażowanie.
Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.
Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.
Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych – najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości.
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-09-2021)
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-09-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co