Doręczenia elektroniczne po zmianach Kodeksu postępowania administracyjnego z 01.07.2021 r. (szkolenie online)

Celami szkolenia są przegląd i utrwalenie zmian w obowiązujących przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zapoznanie słuchaczy z regulacjami istotnymi dla zrozumienia tych zmian.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby stosujące przepisy kodeksu administracyjnego, szczególnie pracowników administracji, bez względu na doświadczenie.
Nowe ujęcie zasady pisemności:
• pisma utrwalane w postaci papierowej,
• pisma utrwalane w postaci elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, kwalifikowana pieczęć elektroniczna),
• pisma generowane automatycznie,
• wyjątki od zasady pisemności (załatwianie spraw on-line, ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub innych środków łączności).
Terminy:
• termin prekluzyjny,
• termin procesowy przywracalny,
• przywrócenie terminu,
• terminy liczone w dniach, tygodniach, miesiącach i latach.
Doręczenia:
• publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
• publiczna usługa hybrydowa,
• kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
• adres do doręczeń elektronicznych (wpisany do bazy adresów elektronicznych, powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego),
• skrzynka doręczeń,
• przesyłka rejestrowana,
• doręczenia przez pracowników lub inne osoby upoważnione,
• doręczenie wydruku pisma wydanego w postaci elektronicznej,
• doręczenie osobom fizycznym (mieszkanie, miejsce pracy, adres wskazany do korespondencji w bazie adresów elektronicznych, lokal organu administracji, inne),
• doręczenie organizacjom,
• podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.
Załatwianie spraw:
• sprawa administracyjna,
• terminy załatwienia spraw w poszczególnych rodzajach postępowań,
• sposób obliczania terminów do załatwiania spraw (początek, koniec terminu, okresy nie uwzględniane przy obliczaniu terminu do załatwienia sprawy),
• wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy, ponaglenie, konsekwencje naruszenia terminu.
Strona, pełnomocnik strony:
• prawa i obowiązki strony w postępowaniu administracyjnym.
Wszczęcie postępowania administracyjnego I i II instancji:
• z urzędu (forma wszczęcia, moment wszczęcia),
• na wniosek (warunki skutecznego żądania wszczęcia postępowania, moment wszczęcia postępowania, odmowa wszczęcia postępowania, pozostawienie żądania bez rozpoznania, stwierdzenie niedopuszczalności odwołania, uchybienie terminu do wniesienia odwołania).
Wezwania:
• forma i treść,
• adresat wezwania,
• skuteczność wezwania
Postanowienia:
• funkcja postanowienia,
• elementy postanowienia,
• możliwość zakwestionowania postanowienia.
Decyzja – orzeczenie co do istoty sprawy:
• elementy,
• związanie decyzją,
• wykonalność decyzji,
• ostateczność i prawomocność decyzji,
• możliwości podważenia decyzji.
Milczenie w administracji:
• milczące zakończenie postępowania,
• milcząca zgoda,
• zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
• 429 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11-05-2021;08-06-2021)
• 529 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11-05-2021; 08-06-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple).
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co