Ewidencja księgowa w 2022 r. w samorządzie – plan kont, zasady rachunkowości, majątek, informacja dodatkowa

Szkolenie ma w sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące wykonania i ewidencji zdarzeń gospodarczych i finansowych po zmianach przepisów ustaw, rozporządzeń w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, CUW oraz organów kontrolnych.
Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych:
• ujęcie zdarzeń w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu,
• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności.
Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego – jak przygotowywać i ewidencjonować dane w ewidencji księgowej do tego sprawozdania (zasady ustalone przez organy, kontrola zarządcza – załącznik: zarządzenie i tabele w Excelu).
Realizacja dochodów budżetowych i ich ewidencja:

• dochody przypisane i nieprzypisane,
• refundacja wydatków,
• dotacje – ewidencja księgowa.
Rezerwa kryzysowa – zadania nietypowe w JST, jednostkach budżetowych (COVID-19).
Przychody i koszty – konta zespołu „7”, „4” – ewidencja, opis.
Należności i zobowiązania, odsetki oraz ich aktualizacja:

• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne – po kolejnych zamianach,
• zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia – środki trwałe w budowie (inwestycje) – źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja:
• problemy z ewidencją (czy komputer nabyty za 7500 zł księgować jako materiał, czy jako środek trwały? jakie paragrafy?),
• różnice pomiędzy płaszczyzną paragrafową od płaszczyzną sprawozdawczości finansowej.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 18-05-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 18-05-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co