Fundamentalne zmiany przy dochodzeniu należności dla wierzycieli i organów egzekucyjnych – duże nowelizacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (szkolenie online)

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego  stosowania przepisów znowelizowanych ustaw o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (nowelizacja z dnia: 4 lipca 2019 roku oraz 11 września 2019 roku) a także projektowanych przepisów rozporządzania Ministra Finansów w sprawie: postępowania wierzycieli należności pieniężnych i w sprawie wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia oraz oświadczenia o posiadanych składnikach majątkowych i źródłach dochodu, w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego. Pierwsze zmiany wejdą w życie już od, następne od dnia: 1 stycznia 2020 r., 1 marca 2020 r., 30 lipca 2020 roku,  20 lutego 2021 roku oraz 1 stycznia 2022 r. Niewykluczone są inne zmiany w zakresie postępowania egzekucyjnego.

Metodyka
wykład
szkolenie online (na żywo)
case studies
dyskusje
kazusy
prezentacja

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów gmin, miast, biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązki w zakresie  wykonywania zadań wierzyciela należności pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej, wykonywania zadań w zakresie współpracy pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym oraz prowadzenia orzecznictwa administracyjnego związanego z administracyjnym postępowaniem w egzekucji.
PROGRAM:
Należności podlegające egzekucji administracyjnej, w tym: należności pieniężne z tytułu składek specjalnych do Funduszu Rezerwowego, koszty egzekucyjne i koszty upomnienia.

Organy egzekucyjne:

nowe organy egzekucyjne, a utrata kompetencji przez dotychczasowe organy egzekucyjne.

Obowiązek podejmowania czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych:
przesłanki do niepodejmowania czynności oraz przesłanki do odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.

Nowe zadanie wierzyciela:
wezwania kierowane przez wierzyciela przed wszczęciem postępowania w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. Istota i treść takiego oświadczenia.

Obowiązek współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego oraz dłużnika zajętej wierzytelności:
przekazywanie informacji mających wpływ na prawidłowe wykonanie obowiązku podlegającego egzekucji administracyjnej.

Nowa treść zasady uprzedniości zagrożenia egzekucją administracyjną:
nowe, dodatkowe elementy upomnienia,
upomnienie a przepisy RODO,
upomnienia generowane automatycznie,
upomnienie a zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w RNP (razem czy oddzielnie).

Zapłata kosztów upomnienia – przedawnienie kosztów upomnienia.

Wydawane postanowienia:
postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia skargi, wniosku lub innego podania.

Nowe elementy zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w RNP.
Bezprzedmiotowość sprzeciwu.
Zmiana właściwości miejscowej organu egzekucyjnego.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego:
wniosek wierzyciela,
przekazywanie wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego,
nadrzędność drogi elektronicznej nad tradycyjną pocztą.

Informacje towarzyszące wnioskowi egzekucyjnemu.
Nowe zasady wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Nowe zasady wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Znowelizowane zasady w zakresie wydawania tytułów wykonawczych:

dalszy tytuł wykonawczy,
istota dalszego TW,
postać dalszego TW.

Nowy rodzaj TW – kolejny tytuł wykonawczy.
przesłanki wystawienia Kolejnego TW,
cel wystawienia Kolejnego TW,
postać Kolejnego TW.

Nowe zasady opatrywania pism sporządzonych przez wierzyciela lub organ egzekucyjny.

Elementy tytułu wykonawczego, w tym:
identyfikatory zobowiązanego,
pouczenie o skutkach niezawiadomienia o zmienia adresu,
pouczenie dla małżonka zobowiązanego o jego prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym.

Nadanie klauzuli o skierowaniu TW do egzekucji w przypadku:
wierzyciel = organ egzekucyjny.

Zasady przekazywania TW do organu egzekucyjnego. Nadrzędność drogi elektronicznej nad tradycyjną pocztą.

Rezygnacja z zaokrąglania należności pieniężnych, odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności oraz kosztów egzekucyjnych.

TW w przypadku odpowiedzialności zobowiązanego za należność pieniężną.
udział małżonka zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym,
sprzeciw małżonka w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym,
wielość sprzeciwów,
postanowienie w sprawie sprzeciwu małżonka,
ostateczne oddalenie sprzeciwu małżonka.

Zmieniony TW.
Badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej. Zawiadomienie o nieprzystąpieniu do egzekucji.
Przesłanki nie przystąpienia do egzekucji.
Dokonanie zabezpieczenia w okresie zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
Zawiadomienie wierzyciela o istotnych okolicznościach mających wpływ na przebieg postępowania egzekucyjnego.
Nowe przesłanki w zakresie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej:

treść zarzutu,
termin wniesienia zarzutu,
rozpoznanie zarzutu,
postanowienia w sprawie rozpoznania zarzutu,
konsekwencje wydanych postanowień w sprawie zarzutu.

Obowiązki dla zobowiązanego informowania o zmianie miejsca zamieszkania / adresu siedziby oraz konsekwencje z tym związane.
Oświadczenie o posiadanym majątkowy i źródłach dochodu. Wezwanie wierzyciela, pouczenia, treść i istota oświadczenia. Odpowiedzialność karna składającego.
Skarga na czynność egzekucyjną organu egzekucyjnego. Podstawa skargi, postanowienie w sprawie skargi, konsekwencję wniesienia skargi.
Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Dopuszczalność skargi; konsekwencję wniesienia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.
Nowe zasady zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Wydawane orzeczenia w sprawie umorzenia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
Nowe zasady umorzenia postępowania egzekucyjnego z uwagi na tzw. bezskuteczność; konsekwencje i możliwości dalszego prowadzenia postępowania w takiej sytuacji prawnej i faktycznej. Zawiadomienie o ponownym wszczęciu egzekucji administracyjnej.

Nowe zasady związane ze zbiegiem egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego. Kolejny zbieg egzekucji. Adnotacja o zbiegu.

Nowe zasady ustalenia i poboru kosztów egzekucyjnych:

opłata manipulacyjna,
maksymalna wysokość opłat egzekucyjnych,
powstanie obowiązku zapłaty opłat egzekucyjnych,
likwidacja opłaty komorniczej stała opłata za czynność egzekucyjną w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych.

Nowy katalog wydatków egzekucyjnych.

Zasady pokrywania kosztów egzekucyjnych:

kiedy koszty ponosi zobowiązany, a kiedy je ponosi wierzyciel,
rezygnacja z obciążania kosztami wierzyciela.

Postanowienia w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych.
Umorzenie kosztów egzekucyjnych. Przesłanki umorzenia kosztów egzekucyjnych. Rozłożenie na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych.
Przedawnienie zapłaty kosztów egzekucyjnych. Przedawnienie obowiązku zwrotu kosztów egzekucyjnych. Przerwanie terminu przedawnienia.
Sposoby zapłaty egzekwowanej należności.

Odpowiedzialność porządkowa:

wysokość kary porządkowej za odmowę udzielenia wierzycielowi informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Jak będzie się przedstawić podział kwoty uzyskanej z egzekucji.
Przepisy przejściowe i wprowadzające.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
299,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 27/05/2020)
349,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 27/05/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. 
Na dzień przed szkoleniem zostanie wysłana instrukcja.
W szkoleniu będzie można wziąć udział za pomocą:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 13.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co