Kompendium wiedzy Instytucji kultury 2022 r. – organizacja, ewidencja księgowa, podatkowa oraz problemy i błędy identyfikowane przez kontrole RIO i NIK.

CEL: Wykład ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność instytucji kultury.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i głównych księgowych instytucji kultury, pracowników CUW.
Dzień 1 – 20.07.2022 r.
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:
• dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.

Dzień 2 – 21.07.2022 r.
Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna dyrektora, głównego księgowego, pracowników instytucji kultury.
Organizacja działalności instytucji kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.
Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury:

• aktualny stan prawny w tym zakresie,
• niebezpieczeństwa błędnych ustaleń,
• kontrole NIK i RIO.
Wyliczanie wynagrodzenia – Polski Ład – po kolejnych zmianach.
Rejestr umów – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych.
Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w instytucji kultury, w tym:

• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR-nr 7,
• plany finansowe instytucji kultury – zarzuty organów kontrolujących.
Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu – czy wolno korzystać z tarcz?
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

• przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat), rozliczenia międzyokresowe – schematy księgowań z wyjaśnieniami,
• pozostałe przychody i koszty operacyjne (sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),
• kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N (problemy bibliotek po kontroli),
• przychody i koszty podatkowe – różnice,
• zasady wypełniania CIT-8 i CIT- 8/0 – wyliczenie przykładu.
Należności, zobowiązania oraz odsetki:
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany),
• aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw (konto 014, konto 016) oraz ich odpisy aktualizacyjne.
Sesja pytań i odpowiedzi.


Dzień 3 – 22.07.2022 r.
Majątek w instytucjach kultury:

• środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie,
• źródła finansowania,
• ujęcie i ewidencja z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przekazanie majątku instytucji kultury – błędy w przekazywaniu majątku.
Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – specyfikacja warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały.
Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych pojedynczych i zbiorczych:

• ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych,
• szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych.
Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego – kryteria klasyfikacji nakładów dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:
• ulepszenia środków trwałych i ich rodzaje,
• nakłady na bieżącą eksploatację – remont, konserwacja, części.
Amortyzacja środka trwałego – terminy, weryfikacja.
Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji:

• rodzaje, terminy, metody, organizacja i dokumentacja (w załączeniu wzory) z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11,
• skontrum w bibliotece a inwentaryzacja.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału:

Pakiet 1:

Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 1-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-06-2022)
• 2149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-06-2022)

Pakiet 2:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 2-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-06-2022)
• 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-06-2022)

Pakiet 3:
Udział w szkoleniu (w hotelu), obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-06-2022)
• 1449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-06-2022)

Pakiet 4: Udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
• 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 30-06-2022)
• 1149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 30-06-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie stacjonarne odbędzie się:

Hotel Dwa Księżyce***, ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny.
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 4 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

I dzień: zakwaterowanie od 15:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co