Instytucje kultury w 2022 r. z uwzględnieniem Polskiego Ładu – zderzenie odpowiedzialności

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność instytucji kultury.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki, wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Metodyka
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie adresowane jest dla dyrektorów, głównych księgowych instytucji kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.
Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna – dyrektora, głównego księgowego, pracowników instytucji kultury.
Organizacja działalności instytucji kultury – dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.
Zatrudnianie i wynagradzanie oraz inne czynności z zakresu prawa pracy dotyczące dyrektora, z-cy dyrektora, głównego księgowego i pracowników instytucji kultury – aktualny stan prawny w tym zakresie oraz niebezpieczeństwa błędnych ustaleń – kontrole NIK i RIO.
Wyliczanie wynagrodzenia – Polski Ład – problemy, przykłady.
Rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych – wyjaśnienia.
Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w instytucji kultury w tym:

• prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR nr 7,
• plany finansowe instytucji kultury.
Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów oraz ich rozliczenie:
• przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty i fundusze w instytucji kultury,
• kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N – problemy bibliotek po kontroli,
• Fundusz Instytucji Kultury i Fundusz Rezerwowy.
Należności i zobowiązania oraz odsetki:
• naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany),
• aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 19-05-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 19-05-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co