Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – aspekty praktyczne (Kurs RB – zjazd IV)

Szkolenie ma na celu w sposób jasny i zrozumiały uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Metodyka
dyskusja
prezentacja
wykład

Adresatami szkolenia są osoby pracujące w komórkach finansowo-księgowych, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę na temat inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.
PROGRAM SZKOLENIA

Podstawy prawne inwentaryzacji.
Istota i zadania inwentaryzacji.
Rodzaje inwentaryzacji.
Metody inwentaryzacji.
Terminy inwentaryzacji.
Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.
Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.
Instrukcja inwentaryzacyjna.
Etapy inwentaryzacji.
Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.
Przygotowanie inwentaryzacji.
Inwentaryzacja drogą spisu z natury:

• zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
• prace organizacyjne przed spisem,
• przeprowadzanie spisu,
• spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
• spis w zakresie składników nietypowych majątku,
• kontrola spisu,
• arkusze spisowe i sprawozdanie opisowe ze spisu,
• wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
• rozliczenie spisu z natury.
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:
• wartości niematerialnych i prawnych,
• gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
• środków trwałych w budowie,
• gruntów,
• należności spornych i wątpliwych,
• rozrachunków publicznoprawnych.
Inwentaryzacja w czasie epidemii, szczególnie w czasie pracy zdalnej.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:

• istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
• ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.
Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.
Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 22-02-2022)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 22-02-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co