Kompendium wiedzy głównego księgowego w instytucjach kultury – problemy w związku z COVID – 19 (szkolenie online)

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę  i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury w 2020 roku.
Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Wychodząc naprzeciw uczestnikom w załączeniu, jako dodatek, zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

Metodyka
dyskusje
prezentacja
szkolenie online (na żywo)
wykład

Grupa docelowa: Szkolenie dedykowane jest dla głównych księgowych instytucji kultury, CUW oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.
PROGRAM:

Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont po nowelizacjach wprowadzonych od 1 stycznia 2019 r., w tym:

ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:
zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
błędów z lat poprzednich,
zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,
prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności,
zachowanie porównywalności sprawozdań finansowych,
wiarygodność sprawozdań finansowych i obowiązek ich publikacji.

Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu.

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat) i fundusze w Instytucji Kultury – schematy księgowań z wyjaśnieniami:
przychody i koszty działalności operacyjnej,
pozostałe przychody i koszty  operacyjne (w tym: kary, sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),
przychody i koszty finansowe,
wynik finansowy – przeksięgowanie sald na konto 860.

Koszty według zadań, miejsc powstawania i ich rozliczenie:
koszty bezpośrednie i koszty pośrednie działań kulturalnych – księgowanie w zespole „5”.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów:
zasady ujmowania operacji,
zdarzenia na przełomie okresów i lat,
rozliczania wg. prawa bilansowego i prawa podatkowego.

Należności i zobowiązania oraz odsetki:
naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne (w tym zmiany od 1.01.2020 r.),
aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach.

Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw oraz ich odpisy aktualizacyjne.

Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (Inwestycje):

źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym umorzenie i amortyzacja) po zmianach.

Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy:
ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych.

Zasady wypełniania CIT-8 i CIT- 8/0 za 2019 r.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszt udziału dot. sektora publicznego:

299,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 8/07/2020)
349,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 8/07/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.

Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 10.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co