Kompendium wiedzy z zakresu podatku VAT – jak prawidłowo rozliczyć podatek VAT oraz prowadzić ewidencję księgową podatku.

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie, które usystematyzuje posiadaną wiedzę z zakresu rozliczania finansowo-księgowego podatku VAT. Szkolenie swoim zakresem przybliży najczęściej występujące zdarzenia gospodarcze opodatkowane podatkiem VAT oraz wskaże najbardziej problematyczne zagadnienia z tego zakresu Na szkoleniu zostanie kompleksowo przedstawiona problematyka rozliczania i księgowaniu podatku VAT. Zaproponowane dwudniowe szkolenie w praktyczny sposób wskaże jak prowadzić bieżące rozliczenia finansowo-księgowe podatku VAT, przygotować się do planowanych zmian oraz kontroli organów zewnętrznych.

Cele szkolenia:
Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie rozliczania podatku VAT oraz księgowań i rozwiązań organizacyjnych w sferze podatku VAT w JST i jednostkach podległych ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach najistotniejszych zagadnień związanych z podatkiem VAT oraz ewidencją księgową podatku.

Korzyści ze szkolenia:
Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT oraz księgowania tego podatku. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:
• uporządkują i uzupełnią wiedzę w zakresie różnych, często trudnych sytuacji spotykanych w trakcie procesu centralizacji VAT w JST i jej jednostkach podległych w zakresie rozliczania i księgowania podatku VAT,
• dowiedzą się, czy prawidłowo i zgodnie ze stanowiskiem MF i RIO sporządzają sprawozdania finansowe z uwzględnieniem ewidencji podatku VAT
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak w praktyczny sposób rozliczać i prowadzić ewidencję podatek VAT oraz przygotować się do zmian i ewentualnych kontroli.

Metodyka:
• dyskusja
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa:
Na szkolenie zapraszamy Skarbników, księgowych, kierowników jednostek, oraz wszystkie osoby, które chcą zapoznać się ze wskazanymi problemami.
• prezentacja • wykład Grupa docelowa: Na szkolenie zapraszamy Skarbników, księgowych, kierowników jednostek, oraz wszystkie osoby, które chcą zapoznać się ze wskazanymi problemami. • dyskusja • prezentacja • wykład Grupa docelowa: Na szkolenie zapraszamy Skarbników, księgowych, kierowników jednostek, oraz wszystkie osoby, które chcą zapoznać się ze wskazanymi problemami. Metodyka • dyskusja • prezentacja • wykład Grupa docelowa: Na szkolenie zapraszamy Skarbników, księgowych, kierowników jednostek, oraz wszystkie osoby, które chcą zapoznać się ze wskazanymi problemami.
Dzień 1 – 24.08.2022 r.
Przyjazd, zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja:
• dotyczy uczestników szkolenia, którzy wybierają Pakiet 1 lub/i 2.
Dzień 2 – 25.08.2022 r.

I. Zasady rozliczania podatku VAT metodą memoriału lub kasowo.
1. Przepisy ustawy i rozporządzeń jako podstawa prawna.
2. Podmiot i przedmiot opodatkowania oraz wyłączenia z opodatkowania:

a) Czynności podlegające opodatkowaniu.
b) Czynności zwolnione przedmiotowo i podmiotowo z podatku VAT.
c) Czynności wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT.
3. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów:
d) Najem, dzierżawa, media w tym znaczenie umów cywilnoprawnych (wygaśnięcie, rozwiązanie, ulgi w trakcie pandemii) a zasady opodatkowania.
e) Czynności nieodpłatne w tym nieodpłatne użyczenie pomieszczeń – kiedy samoopodatkowanie?.
f) Sprzedaż nieruchomości, wywłaszczenie, zamiana, przekazanie.
g) Rozliczanie użytkowania wieczyste po zmianach.
h) Usługi związane ze sportem (wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne).
i) Usługi stołówek szkolnych.
4. Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług (faktury papierowe i elektroniczne) a rozpoznanie momentu podatkowego:
a) Faktura VAT obowiązkowa i na żądanie w tym dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych.
b) Zasady wystawiania, przesyłanie i odbiór faktur elektronicznych.
c) Faktura zaliczkowa.
d) Faktura uproszczona.
e) Faktury ustrukturyzowane.
f) Zasady wystawiania faktur VAT do paragonów z NIP-em nabywcy, – kiedy i jak wystawiać i ujmować w ewidencji?
g) Elementy faktury obowiązkowe i dobrowolne – które obowiązkowo poprawiać i jak?
h) Data wystawienia a data sprzedaży na przykładach zasad ogólnych i szczególnych rozpoznania momentu podatkowego.
5. Zasady korygowania (faktury korygujące, noty korygujące) z uwzględnieniem zmian:
a. Zasady i przyczyna wystawiania faktur korygujących.
b. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej.
c. Moment ujęcie korekty faktury w JPK przez sprzedawcę i nabywcę (korekta in minus, korekta in plus).
d. Wystawianie not korygujących, kto i kiedy?
6. Mechanizm podzielonej płatności – zasady stosowania przy płatnościach.
7. Schemat JPK_VAT oraz zasady sporządzania i przesyłania danych:

a) JPK – jakie szczegółowe dane należy wykazywać w rejestrach sprzedaży i zakupów (oznaczenia, symbole, procedury, GTU i inne).
b) Kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy paragon a kiedy faktura.
c) Faktury uproszczone zasady ewidencji.
d) Jak korygować dane w JPK – z uwzględnieniem zmian dotyczących faktur korygujących.
Dzień 3 – 26.08.2022 r.

I. Ewidencja podatku VAT w JST, jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności.
1. Omówienie przepisów ustawowych, rozporządzeń oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów, KRRIO, RIO wprowadzanych w latach 2017 - 2022 a ich wpływ na zasady ewidencji księgowej, kwalifikowania dochodów, wydatków oraz odliczeń podatku VAT.
2. Centralizacja rozliczeń podatku VAT w jednostce samorządu terytorialnego, jednostce budżetowej i zakładach a wpływ na sposób rozliczania.
3. Prowadzenie ewidencji księgowej w jst, jednostce budżetowej, zakładzie po centralizacji rozliczeń VAT – przykłady ujęcia w ewidencji księgowania poszczególnych operacji, przekazywania zapłaty podatku VAT do organu i z organu do US w tym:
a) Funkcjonowanie konta 300 lub 225 lub innego do rozliczania podatku VAT.
b) Rozliczanie podatku VAT scentralizowanego na poziomie urzędu czy organu.
c) Planowanie i rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych: netto – brutto.
d) Księgowanie dochodów opodatkowanych podatkiem VAT.
e) Księgowanie wydatków opodatkowanych podatkiem VAT.
f) VAT należny wyższy od naliczonego, VAT naliczony wyższy od należnego –przekazywanie, zwrot i księgowanie.
g) VAT należny przekazywany w całości do rozliczenia - księgowanie.
h) Planowanie i funkcjonowanie paragrafu 453 w zakresie zapłaty podatku VAT.
i) Podzielona płatność – funkcja konta VAT a wpływ na sposób rozliczenia, przekazywania do jednostki nadrzędnej oraz księgowania podatku VAT.
4. Podatek VAT w sprawozdawczości finansowej Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S oraz Rb-N, Rb-ZN.
5. Aktualizacja zarządzeń, uchwał, zmiany w polityce rachunkowości, instrukcjach obiegu i kontroli dokumentów.
6. Panel dyskusyjny, odpowiedzi na pytania.
Koszt udziału:
Pakiet 1:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 1-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-07-2022)
• 2149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-07-2022)
Pakiet 2:
Udział w szkoleniu (w hotelu), pełne wyżywienie, nocleg w pok. 2-osobowym, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-07-2022)
• 1949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-07-2022)
Pakiet 3:
Udział w szkoleniu (w hotelu), obiad i przerwy kawowe podczas szkolenia, materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. papierowa)
• 1299 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-07-2022)
• 1449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-07-2022)
Pakiet 4:
Udział w szkoleniu (online), materiał szkoleniowy, certyfikat udziału (wer. elektroniczna)
• 949 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 29-07-2022)
• 1149 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 29-07-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie stacjonarne odbędzie się:
Hotel Dwa Księżyce***, ul. Sadowa 15, 24-120 Kazimierz Dolny.
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzaniu udziału, które jest wysyłane na 4 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.

Godziny zajęć:
I dzień: zakwaterowanie od 15:00 (dot. osób korzystających z noclegu w hotelu)
II dzień: od 9:00 do 16:00 (w tym przerwy)
III dzień: od 9:00 do 13:00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co