Kompendium wiedzy z zakresu wdrożenia PPK w jednostkach budżetowych (szkolenie online)

Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią dodatkowe zabezpieczenie finansowe pracowników i innych osób zatrudnionych przede wszystkim w późniejszym okresie życia. Uczestnictwo w nich jest dla zatrudnionych dobrowolne, ale dobrowolność nie polega na swobodnej decyzji co do przystąpienia. Osoby, które nie chcą być objęte PPK, deklarować będą brak zamiaru uczestnictwa. Przy braku takiej deklaracji albo jej nie ponowieniu – po upływie 4 lat od złożenia poprzedniej – będą automatycznie obejmowane tym programem. Cała obsługa deklaracji, wpłat, zawieranie umów o zarządzanie oraz prowadzenie PPK spoczywa przy tym na podmiocie zatrudniającym, na który za niewykonywanie przepisów ustawy o PPK mogą zostać nałożone dotkliwe kary finansowe.

PPK jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2215). Co do zasady, środki zgromadzone mają służyć wsparciu po osiągnięciu pewnego wieku (jest on taki sam dla kobiet i mężczyzn, a zatem nie można mówić wprost o „dodatkowej emeryturze”). Stanowią własność uczestnika. Na zasadach określonych w ustawie o PPK mogą zostać wcześniej wycofane, niemniej wcześniejszy zwrot środków oznaczać będzie często dosyć znaczące ich uszczuplenie poprzez potrącenie znacznej kwoty zwrotu.

Po wejściu w życie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych każda instytucja zatrudniająca co najmniej jedną osobę powinna utworzyć PPK dla swoich pracowników (poza wyjątkami określonymi w ustawie). Będzie to obligatoryjny element pakietu świadczeń dla pracowników. Jednostki sektora finansów publicznych będą musiały stosować przepisy tej ustawy od 1 stycznia 2021 r.

Szkolenie jest dwudniowe z możliwością uczestnictwa w wybranym, pierwszym lub drugim, dniu szkolenia.

Metodyka

• dyskusja
• wykład
• wymiana doświadczeń

Grupa docelowa
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zajmujące się polityką kadrową, pracowników działów kadr i osoby zarządzające personelem a także pracowników księgowości w jednostkach budżetowych.
Dzień 1 - 16.02.2021 (Wtorek) – trener Marek Rotkiewicz

Istota PPK:

• podstawowe założenia,
• pojęcie podmioty zatrudniającego i osób zatrudnionych,
• osoby objęte PPK,
• deklaracje o nieprzystępowaniu do PPK.

Stopniowe obejmowanie pracodawców ustawą o PPK – terminy zawierania umów o zarządzanie i prowadzenie PPK w jednostkach finansów publicznych.
Obowiązki pracodawcy wynikające z ustawy o PPK:

• wybór instytucji finansowej,
• obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników i innych osób zatrudnionych,
• zawarcie umowy o zarządzanie, zawarcie umowy o prowadzenie PPK, istota tych umów.

Składki i wpłaty na PPK:
• składki po stronie pracownika i pracodawcy,
• dobrowolne zwiększenie kwoty składek,
• wpłata powitalna i dopłata roczna,
• terminy odprowadzania składek.

Wypłaty z PPK, dziedziczenie oraz podział środków:
• wypłata po osiągnięciu 60 roku życia,
• świadczenie małżeńskie,
• wypłata transferowa,
• „pożyczka” na wkład mieszkaniowy,
• wypłata w razie poważnego zachorowania,
• wcześniejsze wycofanie środków,
• rozwód i ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej,
• dziedziczenie środków,
• kwestie podatkowe przy wypłacie i wycofywaniu środków

Sesja pytań i odpowiedzi.

Dzień 2 - 17.02.2021 (Środa) – trenerka Anna Król - Błażejewska

I. WPŁATY
Struktura wpłat do PPK:

• pracodawca: wpłata podstawowa i dobrowolna wpłata dodatkowa,
• państwo: wpłata powitalna i dopłata roczna – warunki uzyskania, przekazanie wpłaty,
• pracownik: wpłata podstawowa i dobrowolna wpłata dodatkowa.

Wynagrodzenie jako podstawa naliczania wpłaty do PPK.
Kalkulacja wpłat dla uczestnika PPK.
Dokonywanie wpłat:

• obliczanie, pobieranie i odprowadzanie wpłaty do PPK,
• termin dokonywania wpłat do PPK,
• odpowiedzialność podmiotu zatrudniającego za błędne informacje.

Korekta wpłat do PPK.
Szczególne przypadki obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez pracownika.
Zwrot wpłat do PPK.
Zaległe wpłaty do PPK.

II. PODATKI i ZUS
Wpłaty finansowane przez pracodawcę:

• podatek od wpłat pracodawcy,
• podstawa opodatkowania uczestnika PPK,
• ulga w podatku dochodowym dla młodych do 26. roku życia a opodatkowanie wpłat,
• wpłaty pracodawcy a wymiar składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
• koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy.

Wpłata powitalna i dopłaty państwa a podatek i składki.
Wpłaty finansowane przez pracownika potrącane z wynagrodzenia netto a opodatkowanie i składki.
Wycofanie środków z PPK w trakcie trwania oszczędzania – status podatkowy:

• wypłata środków z PPK na pokrycie wkładu własnego,
• wypłata środków z PPK w przypadku poważnego zachorowania,
• wypłata transferowa środków z PPK,
• zwrot środków z PPK przed 60. rokiem życia,
• wypłata środków z PPK po 60. roku życia.

Wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK lub rozwodu:
• wycofanie środków z PPK w razie śmierci uczestnika PPK,
• wycofanie środków z PPK w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.

III. KOSZTY ZARZĄDZANIA
Rodzaje opłat, których nie pobiera instytucja finansowa.
Opłaty za zarządzanie:

• opłaty za zarządzanie funduszem,
• wynagrodzenie za osiągnięty wynik.

Opłata za dokonywanie konwersji.

IV. ROZSTRZYGANIE SPORÓW, PRZEPISY KARNE I SANKCJE

Spory sądowe związane z PPK.
Przepisy karne i sankcje:

• niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK,
• niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK, dokonywania wpłat do PPK, zgłaszania wymaganych danych, prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK,
• nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK,
• nieuprawnione używanie określeń „pracowniczy plan kapitałowy” lub „PPK”,
• naruszenie zakazu wynagradzania akwizytorów za nakłanianie podmiotu zatrudniającego do rozwiązania umowy o zarządzanie PPK i zawarcie nowej umowy lub zakazu oferowania korzyści materialnych za zawarcie lub niewypowiedzenie umowy o zarządzanie lub prowadzenie PPK.

Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
• Całe szkolenie: 899 zł, I dzień szkolenia: 499 zł, II dzień szkolenia: 499 zł zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 11/02/2021)
• Całe szkolenie: 999 zł, I dzień szkolenia: 599 zł, II dzień szkolenia: 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 11/02/2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.
Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:

uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co