Krajowy System e-Faktur (KSeF) w 2024 r. – obowiązkowe faktury ustrukturyzowane – przygotowanie do wdrożenia.

Celem szkolenia jest prezentacja praktycznego sposobu jak przygotować się do wdrożenia w JSFP i jednostkach organizacyjnych obowiązkowego wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. Szkolenie wskaże jak przygotować i wdrożyć nowy obowiązek e-fakturowania. Pomoże w przygotowaniu systemów do wystawiania e-faktur. Wskaże zasady wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych, zasady korzystania z systemu KSeF oraz omówi jak reagować na problemy z systemem.
Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy przygotowania podatników oraz pracowników do wdrożenia obowiązkowego wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych.
Wdrożenie obowiązkowego stosowania KSeF to swoista rewolucja na gruncie przepisów o fakturowaniu. Wiele rozwiązań, które są przyjęte i aktualnie stosowane będą wymagały dogłębnej analizy w celu wprowadzenia zmian zarówno w systemach finansowo-księgowych jak i zasadach wystawiania i obiegu faktur.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osoby które są lub będą zobowiązane wystawiać i otrzymywać faktury w nowym systemie KSeF. Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wskazanym tematem.

Prowadząca:
Ewa Gogolińska
– praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej. Absolwentka kierunków Zarządzanie, Finanse, Rachunkowość. Wieloletnia główna księgowa specjalizująca się dodatkowo w rozliczaniu projektów UE, doradca w zakresie pozyskiwania środków UE, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE, wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu ewidencji księgowej, podatku VAT.
Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.
Faktury papierowe i e-faktury – wprowadzenie:
• przepisy o fakturowaniu,
• co to jest faktura, faktura elektroniczna, faktura ustrukturyzowana – znaczenie dla podatku VAT,
• transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą,
• obowiązek wystawienia faktury,
• brak obowiązku wystawiania faktur,
• elementy obowiązkowe na fakturach,
• terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
• moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady.
Krajowy System e-Faktur (KSeF) obowiązkowy:
• Krajowy System e-Faktur – omówienie przepisów ustawy,
• data wejścia przepisów:
• czynny podatnik VAT,
• podatnik zwolniony z VAT,
• wyłączenia z obowiązku stosowania KSeF,
• podmioty uprawnione do korzystania z KSeF,
• dostęp do KSeF w tym nadawanie uprawnień:
• zasady i obowiązki,
• możliwość utworzenia subkont dla JST i jednostek podległych,
• pierwsze uwierzytelnienie w systemie KSeF,
• faktury ustrukturyzowana – omówienie schematu logicznego FA (2):
• pojęcie faktury ustrukturyzowanej obowiązkowej,
• format faktury xml oraz wizualizacja faktury w pliku PDF,
• omówienie podstawowych części faktury, pola obowiązkowe, fakultatywne i opcjonalne w tym forma płatności, symbole GTU, procedury, uwagi i adnotacje,
• przykład faktury,
• zasady wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF i poza systemem – czy wszystkie i dla wszystkich? – omówienie poszczególnych dokumentów:
• faktura obowiązkowe,
• faktura uproszczona – zasady ogólne i z kasy fiskalnej,
• refaktura,
• faktura do paragonów,
• faktury zaliczkowe i rozliczające zaliczki,
• faktury na rzecz osób fizycznych,
• faktury w obrocie UE i z kontrahentami poza UE,
• faktury wewnętrzne,
• faktura VAT RR,
• faktury korygujące/anulowanie faktury/noty korygującej – wskazanie propozycji zmian w danych i zasadach wystawiania,
• inne np. bilety, opłatami za autostrady, opłaty parkingowe,
• zasady przesyłania i otrzymanie faktur ustrukturyzowanych (aplikacja MF lub programy księgowe) – data wystawienia faktury, data otrzymania faktur, numer referencyjny nadawany przez KSeF, potwierdzenie wysyłki UPO,
• zapłata za fakturę w tym Mechanizmem Podzielonej Płatności (MPP),
• biała Lista podatników – czy będą zmiany?
• uwierzytelnianie faktury ustrukturyzowanej,
• przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,
• platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych a KSeF,
• zasady postępowania w okresie awarii KSeF leżącej po stronie systemu lub podatnika – zasady postepowania w trakcie awarii oraz po jej usunięciu,
• sankcje podatkowe za nieterminowe i/lub nieprawidłowe wystawienie faktury,
• wyjaśnienia MF dotyczące KSeF.
Planowanie i przygotowanie do wdrożenia faktur ustrukturyzowanych w JST i jednostkach organizacyjnych:
• przeanalizowanie możliwości technicznych systemów finansowo-księgowych,
• określenie nieprawidłowości w działaniu systemu do wystawiania faktur w JST działach/wydziałach oraz jednostkach organizacyjnych,
• weryfikacja wzoru faktur/faktur korygujących i innych wraz z możliwością usunięcia części zbędnych pól,
• wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za wystawianie faktur wraz z nadaniem uprawnień i uwierzytelniania,
• przygotowanie zarządzenia wewnętrznego dotyczącego wystawiania i obiegu faktur ustrukturyzowanych,
• zapoznanie pracowników z wewnętrznymi procedurami oraz przeszkolenie pracowników z zakresu praw i obowiązków wynikających z nowego obowiązku.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału w szkoleniu online:
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 14-12-2023)
• 599 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 14-12-2023 )
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).

Godziny zajęć: 9.00 – 13.30 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 600 422 985
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co