Księgowanie i rozliczanie inwestycji, również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych (jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych)

Opis: Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie praktycznych zasad przeprowadzania i rozliczania inwestycji od strony finansowo-księgowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych, również tych finansowanych z RFIL.

Korzyści:
uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego w jednostkach i zakładach budżetowych, poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce, dowiesz się, jak realizować inwestycje z dotacji RFIL.

Metodyka
dyskusja
prezentacja
szkolenie online (na żywo)
wykład

Adresaci: pracownicy działów księgowości oraz pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.
Program szkolenia:

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu definicyjnym.
2. Przygotowanie inwestycji - procedura inwestycji w dokumentacji jednostki.
3. Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym: z budżetu JST, z dotacji celowej, również RFIL, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł oraz sposób ich księgowania.
4. Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny, a remont.
5. Zakupy inwestycyjne, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – różne koncepcje w tym zakresie.
6. Pierwsze wyposażenie w procesie inwestycyjnym.
7. Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów oraz zakupów bieżących i inwestycyjnych z różnych źródeł.
8. Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów. Przekazanie nakładów inwestycyjnych.
9. Omówienie przygotowania do zapłaty faktur za wykonane inwestycje, zakupy, remonty /faktury częściowe, faktury końcowe/.
10. Protokoły OT i PT i ich rola w procesie inwestycyjnym.
11. Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego.
12.Pytania i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie. 
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
399,00 +23%VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 1/10/2020)
499,00 +23% VAT* zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 1/10/2020)
*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
komputera/laptopa z systemem Windows,
komputerów MAC (Apple).
tabletu/smartphona.

Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy zoom.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.
Koszt udziału nie obejmuje:
sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 14.00

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co