Księgowe, budżetowe i podatkowe rozliczanie inwestycji w roku 2020 z zastosowaniem obowiązkowej „Białej Listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności do środków trwałych w budowie (inwestycji), zakupu gotowych środków trwałych oraz ich ulepszeń i remontów.

Nowe przepisy podatkowe w znaczący sposób zmieniają zasady dokonywania wydatków bieżących i majątkowych, w tym wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2020. Ponadto dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rocznych sprawozdań finansowych (…) wyraźnie definiuje w artykule 12 ustęp 3, że: „To, czy poszczególne składniki aktywów są ujmowane, jako aktywa trwałe czy jako aktywa obrotowe, zależy od ich przeznaczenia”. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rozliczania, wyceny i ewidencji księgowej środków trwałych w budowie (inwestycji) oraz środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych, z uwzględnieniem nowych przepisów w zakresie podatku VAT dotyczących stosowania „białej listy” i obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w roku 2020.

Na szkoleniu omówione zostaną szczegółowo zasady ewidencji środków trwałych w budowie i środków trwałych w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem podniesionego do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo oraz nowej tabeli amortyzacyjnej, a także z uwzględnieniem aktualnej klasyfikacji środków trwałych tzw. KŚT 2016. Na szkoleniu omówiony zostanie nowy krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, który wpływa na sposób księgowania środków trwałych, i prawidłowe zastosowanie paragrafów 421, 472, 605, 606 (i innych) klasyfikacji budżetowej w roku 2019.

Celem krajowego standardu rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” jest wyjaśnienie (interpretacja) przepisów ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości dotyczących środków trwałych, a przez to zapewnienie porównywalności rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz w planowaniu i wykonywaniu budżetu tego składnika aktywów, tj. środków trwałych.

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną dodatkowe obowiązki w zakresie ewidencji mienia Skarbu Państwa wynikające z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, wraz z zasadami sporządzania sprawozdania o stanie mienia skarbu państwa. Szkolenie 1 dniowe dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.
PROGRAM:

1.Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2020 – definicja środków trwałych, definicja środków trwałych w budowie, definicja inwestycji, w tym nieruchomości inwestycyjnych.
2.Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2020.
3.Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) obowiązująca w roku 2020 - charakterystyka najważniejszych zmian i zasady klasyfikowania środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje środków trwałych.
4.Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nowe obowiązki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2017 w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa w roku 2020.
5.Ustawa o finansach publicznych a pojęcie inwestycji w ustawie o finansach publicznych i w aktach wykonawczych – szczegółowy sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa.
6.Klasyfikacja budżetowa i finansowanie środków trwałych - problem środków trwałych finansowanych z paragrafu 421 i innych paragrafów wydatków bieżących po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, a zasady stosowania paragrafów 605, 607, 611, 613 i paragrafów 606, 608, 612, 614 klasyfikacji budżetowej w roku 2020.
7.Finansowanie środków trwałych a „biała lista” podatników VAT – co to jest i jaki ma związek z wydatkami bieżącymi i majątkowymi jednostek budżetowych począwszy od 1 września 2019 na zasadzie dobrowolności i obowiązkowo od 1 stycznia 2020 roku.
8.Zapłata za fakturę ponad 15.000 zł na rachunek niezgłoszony do wykazu, ustalanie limitu, problem braku kosztu uzyskania przychodu w samorządowym zakładzie budżetowym, wyjaśnienie jak uniknąć sankcji w razie zapłaty na rachunek niezgłoszony do „białej listy”.
9.Finansowanie środków trwałych a nowe zasady funkcjonowania począwszy od 1 listopada 2019 mechanizmu podzielonej płatności - likwidacja mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT i zastąpienie go obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment).
10.Wyjaśnienie kiedy mechanizm podzielonej płatności jest nadal dobrowolny, a kiedy obligatoryjny - nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT i zakres jego zastosowania w jednostkach uznanych za samodzielnych podatników VAT i w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2020.
11.Fakturowanie - nowy dopisek na fakturach VAT "mechanizm podzielonej płatności" i sankcje za błędnie wystawione faktury oraz sankcje za niedokonanie zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności.
12.Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - zasady funkcjonowania konta 080, kont księgowych: 011, 013, 014, 015, 016, 017 kont: 071, 072, 077 i ich powiązanie z księgami lub kartami inwentarzowymi.
13.Problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste ujmowanych pozabilansowo - nowa pozycja bilansowa i jednocześnie nadal nie do końca właściwie rozwiązany problem rachunkowości budżetowej w roku 2020.
14.Środki trwałe a wartości niematerialne i prawne w zakresie konta 020 – problem licencji na oprogramowanie.
15.Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe – „metkowanie” i przekodowanie środków trwałych z KŚT 2010 na KŚT 2016 w księgach lub kartach inwentarzowych.
16.Warunki uznania składnika majątku za środek trwały – problem dolnej granicy wartości środków trwałych w roku 2020, zasady jej ustalania w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych (100zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 3,5 tys. zł i 10 tys. zł po zwiększeniu do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
17.Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych.
18.Koszty i przychody finansowania zewnętrznego środka trwałego oraz nakłady ponoszone w okresie jego użytkowania – ulepszenia, konserwacje, remonty, części zamienne.
19.Amortyzacja środka trwałego - metody, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 tys. zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i po wprowadzeniu nowej tabeli amortyzacji oraz zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.
20.Zaprzestanie ujmowania środka trwałego – sprzedaż, likwidacja, nieodpłatne przekazanie, przekwalifikowanie.
21.Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych.
22.Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych jako mienia państwowego lub mienia komunalnego – wzór bilansu i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej za rok 2019 w roku 2020.
23.Odpowiedzi na pytania.
Koszt uczestnictwa:
-jednej osoby 520,00 zł netto +23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 480,00 zł/os netto +23% VAT
* Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

Cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.
Godziny zajęć: 9.00 - 14.15
Miejsce zajęć: centrum miast - o dokładnym miejscu poinformujemy na 5 dni przed terminem szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49 Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co