Księgowo – finansowy nadzór nad planowaniem wydatków i przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umów w myśl zasad udzielania zamówień publicznych wg ustawy o FP i ustawy PZP (szkolenie online)

Celem szkolenia jest udzielenie odpowiedzi jak dobrze zaplanować wydatki, przygotować postępowanie i nadzorować realizację umów, czyli jak w praktyce stosować zasady udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności zasadę efektywności, w oparciu o nowe narzędzia i instrumenty wprowadzone nową ustawą Prawo zamówień publicznych, takie jak między innymi analiza potrzeb i wymagań czy Raport z realizacji zamówienia. Szkolenie ma na celu przedstawić główne zasady, których wdrożenie i stosowanie na wielu szczeblach pozwoli celowo, oszczędnie, efektywnie i terminowo wydatkować środki publiczne.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• wykład

Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla głównych księgowych, pracowników dokonujących kontroli dokumentów finansowo-księgowych, ale także osób odpowiedzialnych za organizację i kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym między innymi dla kierowników czy przewodniczących komisji przetargowych.
Nowa ustawa PZP – główne kierunki zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. Systematyka nowej ustawy PZP.
Progi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wg rodzaju zamówień.
Zasady udzielania zamówień publicznych, w tym w szczególności zasada efektywności w zamówieniach publicznych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych i ustawę o finansach publicznych.
Proces planowania w jednostce, jego organizacja, czyli od planu finansowego, przez plan zamówień publicznych po publikację planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne i zakres ich obowiązków, w tym role:

• kierownika jednostki,
• kierowników i pracowników komórek merytorycznych,
• komórki czy stanowiska ds. zamówień publicznych,
• głównego księgowego.
Powołanie komisji przetargowej.
Regulamin wewnętrzny dotyczący udzielania zamówień publicznych, jego rola i główne elementy.
Nowe oświadczenia o konflikcie interesów i niekaralności i ich znaczenie.
Przykładowy wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego główne elementy i załączniki ze wskazaniem punktów istotnych pod względem finansowo-księgowym:

• opis przedmiotu zamówienia; części, opcje, planowane zwiększenia zamówienia,
• dokumentowanie szacowania wartości zamówienia i rozeznania rynku,
• przygotowanie projektu umowy i jej uzgodnienie z Głównym Księgowym i Radcą Prawnym – przykładowa check lista.
Analiza potrzeb i wymagań (APiW):
• elementy obligatoryjne APiW i jej zakres,
• przykładowe opracowania dokumentu APiW.
Wstępne konsultacje rynkowe, w tym wzory dokumentujące przeprowadzenie konsultacji rynkowych.
Schemat postępowania publicznego. Różne wartości zamówienia i kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia i jej zmiany.
Terminy w zamówieniach publicznych – jak je bez wiedzy specjalistycznej obliczy Kierownik jednostki i Główny Księgowy w oparciu o schemat postępowania. Wykorzystanie w harmonogramie wydatków.
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy – istotne zmiany finansowe wg nowej PZP.
Rejestry w sprawie zamówień publicznych i opisywanie dokumentów księgowych.
Udzielenie zamówienia czyli podpisanie umowy. Realizacja umowy i jej monitoring.
Raport z realizacji zamówienia (RzRZ) i jaka w nim rola komórek finansowo-księgowych:

• kiedy trzeba wykonać Raport z realizacji zamówienia?
• elementy Raportu z realizacji zamówienia,
• przykładowe wzory Raportu z realizacji zamówienia.
Kontrola i nadzór nad zamówieniami publicznymi – podsumowanie i check lista.
Sankcje za nieprawidłowości w zamówieniach publicznych:
• naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych – główne obszary,
• kary określone ustawą Prawo zamówień publicznych.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszt udziału dot. sektora publicznego:
• 449 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 16-06-2021)
• 549 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16-06-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• komputerów MAC (Apple).
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 ( w tym przerwy).

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co