Kurs rachunkowości budżetowej dla średniozaawansowanych (szkolenie online)

Kurs z rachunkowości budżetowej przedstawia elementy rachunkowości budżetowej poparte przepisami w zakresie rachunkowości oraz ustaw i rozporządzeń finansów publicznych. Omówione zagadnienia, poprzez poszczególne panele, w sposób przejrzysty, systematyczny oraz praktyczny mają na celu usystematyzowanie wiedzy z rachunkowości budżetowej, są także poparte różnorodnymi interpretacjami.
Kurs składa się z 5 zjazdów. Można zapisać się na cały kurs lub poszczególne zjazdy (jeden lub więcej).

Ważne! Aby w pełni oddać charakter szkolenia stacjonarnego (na sali) zalecamy, aby uczestnicy posiadali aktywną kamerę i mikrofon podczas szkolenia.

Metodyka
• dyskusja
• prezentacja
• warsztat
• wykład

Grupa docelowa: Adresatami kursu są osoby pracujące już w komórkach finansowo-księgowych, które chcą zgłębić i poszerzyć wiedzę na temat rachunkowości sektora finansów publicznych.
Zjazd 1 Trener – Ewa Kozakiewicz - 11.06.2021 r.
Temat zjazdu: POLITYKA RACHUNKOWOŚCI – UREGULOWANIA PRAWNE

Uregulowania ustawowe (ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, rozporządzenia wykonawcze).
Instrukcji kontroli finansowej.
Instrukcja kasowa.
Instrukcja inwentaryzacyjna, w tym wycena aktywów i pasywów.
Ochrona danych ksiąg rachunkowych w świetle przepisów RODO.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 2 Trener – Agnieszka Drożdżal - 18.06.2021 r.
Temat zjazdu: SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA I Z ZAKRESU OPERACJI FINANSOWYCH

Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.
Istota sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.
Rodzaje sprawozdań budżetowych.
Jednostki zobowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań.
Ogólne zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych.
Sprawozdania budżetowe krok po kroku – analiza specyficznych zasad dla poszczególnych rodzajów sprawozdań pod kątem praktycznych aspektów oraz najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości:
• Rb-27/27S, Rb-27ZZ, Rb-28/28S, Rb-28NW/28NWS, Rb-50,
• dodatkowo sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych:
RB-N, RB-Z, RB-ZN.
Terminy i zasady przekazywania sprawozdań.
Korekty sprawozdań.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 3 trener – Ewa Kozakiewicz - 25.06.2021 r.
Temat zjazdu: ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW A PLANY FINANSOWE

Plan finansowy a zaciąganie zobowiązań.
Grupy wydatków klasyfikacji budżetowej.
Pojęcie zaangażowania wydatków.
Ewidencja zaangażowania wydatków.
Zaangażowanie umów, decyzji i innych postanowień, w tym PPK.
Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:
• bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
• okres przejściowy,
• zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego.
Ewidencja PPK.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Zjazd 4 Trener – Ewa Kozakiewicz - 02.07.2021 r.
Temat zjazdu: PODRÓŻE SŁUŻBOWE
Definicja podróży służbowej, diety.
Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy, aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową:
• definicja obiektu hotelarskiego,
• definicja usługi hotelarskiej,
• rodzaje obiektów hotelarskich.
Organy właściwe do zaszeregowania i ewidencjonowania obiektów hotelarskich.
Środek transportu właściwy do odbycia podróży.
Inne wydatki związane z podróżą.
Rozliczenie kosztów podróży.
Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej.
Dieta w czasie podróży krajowej.
Elementy kontroli przy rozliczaniu podroży służbowej:
• kontrola merytoryczna,
• kontrola formalno-rachunkowa,
• wstępna kontrola dokumentów.

Zjazd 5 trener – Agnieszka Drożdżal - 09.07.2021 r.
Temat zjazdu: INWENTARYZACJA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – ASPEKTY PRAKTYCZNE

Podstawy prawne inwentaryzacji.
Istota i zadania inwentaryzacji.
Rodzaje inwentaryzacji.
Metody inwentaryzacji.
Terminy inwentaryzacji.
Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.
Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.
Instrukcja inwentaryzacyjna.
Etapy inwentaryzacji.
Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.
Przygotowanie inwentaryzacji.
Inwentaryzacja drogą spisu z natury:
• zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
• prace organizacyjne przed spisem,
• przeprowadzanie spisu,
• spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
• spis w zakresie składników nietypowych majątku,
• kontrola spisu,
• arkusze spisowe i sprawozdanie opisowe ze spisu,
• wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki
• rozliczenie spisu z natury.
Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.
Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:
• wartości niematerialnych i prawnych,
• gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
• środków trwałych w budowie,
• gruntów,
• należności spornych i wątpliwych,
• rozrachunków publicznoprawnych.
Inwentaryzacja w czasie epidemii, szczególnie w czasie pracy zdalnej.
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
• istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki;
• ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.
Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.
Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
Sesja pytań i odpowiedzi.

Sesja pytań i odpowiedzi.
Koszt udziału:
Cały kurs:

• 1699 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
• 1799 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)
Zjazd I:
• 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)
Zjazd II:
• 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)
Zjazd III:
• 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)
Zjazd IV:
• 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)
Zjazd V:
• 399 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 08-06-2021)
• 499 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 08-06-2021)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu faktury na konto:
ALIOR BANK S.A.
52 2490 0005 0000 4500 7932 8564
Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

W szkoleniu będzie można wziąć udział przy pomocy:
• komputera/laptopa z systemem Windows,
• tabletu/smartphona.
Szczegółową instrukcję wysyłamy do uczestników szkolenia wraz z potwierdzaniem przyjęcia zgłoszenia.
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji.
Mail z linkiem, hasłem oraz ID spotkania zostanie wysłany na 1 dzień roboczy przed szkoleniem.

Koszt udziału w szkoleniu obejmuje:
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe (wersja elektroniczna), certyfikat (wersja elektroniczna).
Koszt udziału nie obejmuje:
• sprzętu komputerowego

Godziny zajęć każdego zjazdu: 10.00 – 15.00 (w tym przerwy)

Szczegółowych informacji udziela Dział Szkoleń pod numerem tel. 22 668 92 49
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem pod numer 22 203 53 29 lub mailem biuro@afir.co